Energoprojekt-Katowice SA

Jedna z największych firm projektowo-inżynierskich w kraju i za granicą, lider w zakresie świadczenia usług inżynierskich dla przygotowania i realizacji dużych bloków energetycznych. Istnieje na rynku od ponad 65­-ciu lat.

Firma wykonała kilkadziesiąt tysięcy projektów dla różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim dla energetyki: na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, w Czechach, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Indiach, Niemczech, Nigerii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.

Projektuje bloki energetyczne z kotłami opalanymi węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem, biomasą oraz kombinacją tych paliw, wśród nich z kotłami konwencjonalnymi, fluidalnymi i rusztowymi.

Energoprojekt posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie projektowania, doradztwa, ekspertyz i analiz technicznych, nadzoru budowlanego oraz generalnego wykonawstwa.

Zatrudnia ponad pół tysiąca osób, w tym: inżynierów i techników, specjalistów o dużej wiedzy fachowej w projektowaniu i budowie konwencjonalnych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz w rozwiązywaniu problemów szeroko pojętej energetyki. Oprócz ww. firma zatrudnia również szerokie grono specjalistów nauk ekonomicznych, prawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, logistyki i wielu innych.

Oferta Energoprojekt skierowana jest do klientów z sektorów: energetyki, przemysłu wydobywczego, przemysłu chemicznego, przemysłu hutniczego, przemysłu spożywczego, gospodarki komunalnej; w zakresie: energetyki opartej o źródła opalane węglem, gazem, olejem i biomasą; gospodarki energetycznej; gospodarki wodnej i ściekowej; utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych; automatyzacji i komputeryzacji procesów energetycznych ochrony środowiska. 

ZAKRES DZIAŁANIA:

PROJEKTY PODSTAWOWE, BUDOWLANE I WYKONAWCZE - dokumentacja techniczna budynków i budowli, dokumentacja układów technologicznych, projekty zasilania energetycznego, zabezpieczeń, regulacji i automatyzacji procesów technologicznych, projekty zaplecza budowy i technologii wykonania robót budowlano­montażowych, określenie nakładów rzeczowych (materiały, praca sprzętu i ludzi), projekty do uzyskania pozwoleń na budowę.

STUDIA WSTĘPNE I LOKALIZACYJNE - uwzględnienie warunków terenowych, wymogów ochrony środowiska, warunków transportu kolejowego, zaopatrzenia w wodę przemysłową, składowania odpadów, zasilania energią elektryczną itp.

STUDIA PROGRAMOWO-­PRZESTRZENNE - plany zagospodarowania przestrzennego, analiza stanu technicznego urządzeń, instalacji, budynków i budowli po długoletniej eksploatacji – ocena ich żywotności.

POMOC W UZYSKIWANIU CERTYFIKATU JAKOŚCI ISO 9000 - analizy, szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji.

PLANY ENERGETYCZNE MIAST I GMIN - opracowywanie założeń oraz konstruowanie samych planów.

ANALIZY TECHNICZNO­-EKONOMICZNE - analizy ekonomiczno­kosztowe i wyceny nakładów inwestycyjnych, wariantowe analizy doboru urządzeń i całych instalacji technologicznych.

ANALIZY PRZEDPRYWATYZACYJNE - raporty, programy naprawcze, oceny, badania rynku.

EKSPERTYZY, ANALIZY, KONSULTING W ZAKRESIE ENERGETYKI CIEPLNEJ - technologia wytwarzania energii cieplnej, organizacja systemów ciepłowniczych w aglomeracjach miejskich.

USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA - analizy i oceny uciążliwości inwestycji dla środowiska, technologia odsiarczania spalin, gospodarka odpadami paleniskowymi, technologia oczyszczania wody i ścieków przemysłowych, higienizacja zakładów przemysłowych, analizy, projekty i konsulting w zakresie ochrony środowiska.

SPECYFIKACJE PRZETARGOWE, OPINIOWANIE I EWALUACJA OFERT - organizacja przetargów publicznych, zapytania ofertowe na dostawę urządzeń i instalacji technologicznych oraz wykonawstwo robót.

INŻYNIERIA FINANSOWA - pomoc dla miast i gmin w uzyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na przedsięwzięcia ekologiczne, pozyskiwanie strategicznych inwestorów do realizacji inwestycji energetycznych.

REALIZACJA OBIEKTÓW „POD KLUCZ” opracowanie koncepcji, projektowanie, kompletacja dostaw, montaż, rozruch, szkolenie obsługi, nadzór inwestorski.

facebook