Ramboll Polska sp. z o.o.

 

Ramboll Polska Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno-konsultingową o specjalności energetycznej. Firma działa w Polsce od roku 1990 (wcześniej pod nazwą ELSAMPROJEKT Polska) i jest niezależnym konsultantem. 
 
"Ramboll zapewnia doradztwo we wszystkich fazach przedsięwzięcia energetycznego, począwszy od etapu koncepcji, analiz i studiów wykonalności, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, aż do fazy realizacji, gdzie występujemy jako Inżynier Kontraktu.
 
W ostatnich latach wykonaliśmy wiele prac o charakterze koncepcyjnym i studialnym, w tym również studia wykonalności dla przedsięwzięć modernizacyjnych. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem koniecznym do przygotowania projektów energetycznych w różnych technologiach, z zastosowaniem różnych paliw kopalnych, a także biomasy i odpadów komunalnych, w zakresie mocy od kilku MW do największych bloków energetycznych.
 
W pracy wykorzystujemy komercyjne oprogramowanie do analiz obiegów cieplnych oraz własne narzędzia analityczne wypracowane w trakcie naszej wieloletniej działalności, takie jak zaawansowany model układów cieplnych i modele ekonomiczne/biznesplany.
 
Obecnie zatrudniamy blisko 30 inżynierów konsultantów, z czego większość to wysoko wykwalifikowani inżynierowie mający duże doświadczenie we wszystkich branżach umożliwiających wykonanie zadań inżynierskich i konsultingowych dla elektrowni, elektrociepłowni i systemów ciepłowniczych.
 
Lista referencyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ramboll.pl.
 
Nasze prace realizujemy zgodnie z wdrożonym w firmie Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 – numer certyfikatu 9444.
 
Oprócz wiedzy i doświadczenia specjalistów z naszego biura, w naszych pracach korzystamy z wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy macierzystej. Od 2011 roku należymy do jednej z największych w Europie duńskiej firmy inżynieryjno-konsultingowej Rambøll, zatrudniającej około 10 tys. konsultantów i projektantów świadczących usługi przy projektach infrastrukturalnych."
 
 
 
Zespół realizujący prace dla MPEC Olsztyn
 
Prace są realizowane przez wielobranżowy zespół specjalistów Ramboll Polska, działający z udziałem i pod nadzorem mgr inż. Wiktora Kozłowskiego, Dyrektora Technicznego Ramboll Polska. Dyr. Kozłowski odpowiada za kierownictwo, koordynację i nadzór nad projektami inżyniersko-technicznymi, w tym pracami studialnymi i usługami inżyniera kontraktu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczył w wielu pracach konsultingowych obejmujących przygotowanie i realizację inwestycji energetycznych, w tym modernizacje i budowę nowych obiektów energetycznych w różnych technologiach i z zastosowaniem różnych paliw kopalnych, paliw odnawialnych i odpadów komunalnych. Dysponuje wiedzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie eksploatacji systemów ciepłowniczych, elektrociepłowni i bloków energetycznych, a także z procesu przygotowania inwestycji energetycznych. W firmie pracuje od 1998 r.
 
mgr inż. Paweł Wojtarkowski, Ekspert ds. Energetyki - Kierownik Projektu, odpowiedzialny za opracowanie koncepcji obiektu i jego optymalizację. W Ramboll Polska odpowiedzialny za opracowywanie koncepcji obiektów energetycznych, modele techniczne i ekonomiczne elektrowni i systemów energetycznych, optymalizację i modelowanie obiegów cieplnych bloków energetycznych różnych technologii, pracy elektrowni, elektrociepłowni i systemów ciepłowniczych, przygotowanie strategii inwestycyjnych oraz opracowanie modeli oceny ofert przetargowych. Prowadzi projekty studialne i koncepcyjne z zakresu wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji. W firmie pracuje od 2003 r.
 
mgr inż. Piotr Wilewski, Ekspert ds. Energetyki - odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska negocjacyjnego i kompletację SIWZ. W Ramboll Polska odpowiedzialny za opracowywanie materiałów przetargowych dla inwestycji energetycznych, tj. wymagania techniczne w SIWZ, program funkcjonalno-użytkowy, warunki techniczne w kontrakcie na realizację, modele oceny ofert przetargowych i negocjacje. Posiada szerokie doświadczenie w pracach studialnych dla obiektów i instalacji energetycznych, w zakresie kotłów energetycznych, gospodarek przykotłowych i instalacji oczyszczania spalin. W firmie pracuje od 2006 r.
 
mgr Anna Jędrzejewska, Kierownik Zespołu ds. Analiz Ekonomicznych i Kosztorysowania – odpowiedzialna za analizy ekonomiczne i finansowe, analizy rynkowe i analizy ryzyka. W Ramboll Polska odpowiedzialna za kwestie ekonomiczne i finansowe w projektach energetycznych, w tym również wycenę majątku i wartości firmy w procesie sprzedaży, a także prognozy i analizy rynkowe dotyczące sektora energetycznego. Odpowiada za zakres formalno-handlowy w procesach przetargowych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń działalności przedsiębiorstw energetycznych, Prawa Zamówień Publicznych, funduszy UE i Prawa Energetycznego. W firmie pracuje od 1997 r.
 
mgr inż. Ewa Mozer, Starszy konsultant ds. energetyki – odpowiedzialna za uwarunkowania formalno-prawne i środowiskowe realizacji inwestycji. W Ramboll Polska odpowiedzialna za zagadnienia ochrony środowiska zgodnie z prawem polskim i wymaganiami UE, opracowania dotyczące termicznego przekształcania odpadów komunalnych, opracowanie dokumentów formalnych, takich jak Raporty oddziaływania na środowisko, wnioski o uzyskanie urzędowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wnioski o pozwolenia zintegrowane, wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję CO2 i inne uzgodnienia formalne. Dysponuje szeroką wiedzą na temat dostępnych technologii zagospodarowania odpadów i powiązanych układów technologicznych. W firmie pracuje od 2005 r.
 
Zespół składa się z wymienionych kluczowych ekspertów oraz jest wspierany przez specjalistów branżowych (budowlanych, sanitarnych, elektrycznych itd.).
 
źródło: informacja Ramboll Polska Sp. z o.o.
facebook