Pytania i odpowiedzi z 2013 roku

 

1. Jaka  będzie cena ciepła z uwzględnieniem kosztów poniesionych na inwestycję,  gdy powstanie  nowa elektrociepłownia?  W jakim stopniu kosztem inwestycji zostaną obciążeni odbiorcy z sieci miejskiej?

Zobacz odpowiedź

W działalności gospodarczej, a taką jest również produkcja i dostawa ciepła, obowiązuje zasada pokrywania kosztów przychodami ze sprzedaży produktów i usług. W tym kontekście realizacja każdej inwestycji przez przedsiębiorstwo wpływa na poziom kosztów poprzez amortyzację. To zazwyczaj kilkanaście procent w skali roku. Dodatkowo należy liczyć się ewentualne z kosztami finansowymi związanymi z zaciągniętym kredytem. W celu określenia rzeczywistego wpływu tych kosztów  na ceny określonego produktu, należy jasno określić udział sprzedaży danego produktu  w całości przychodów, które będą musiały pokryć koszty. Nowa elektrociepłownia będzie produkowała energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji, a z tytułu skojarzonej produkcji energii elektrycznej zostaną uzyskane dodatkowe przychody w postaci świadectw pochodzenia (tzw. certyfikatów). W zależności  od wybranego wariantu technologicznego, udział przychodów ze sprzedaży ciepła  w całości przychodów będzie wynosił odpowiednio od 25% do niespełna 50%. Powoduje to, iż tylko część kosztów związanych z budową nowego obiektu, znajdzie bezpośrednie pokrycie sprzedażą ciepła, a tym samym wpłynie na jego cenę. Należy zatem uznać,  że najkorzystniejszym rozwiązaniem dla odbiorców ciepła będzie takie, w którym generacja energii elektrycznej w stosunku do ciepła, będzie relatywnie największa. Szacuje się, iż udział amortyzacji i kosztów finansowych stanowić może ok. 10-15% przyszłej ceny ciepła. Na uwagę zasługuje również fakt, że ceny ciepła zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Urząd ten z założenia realizuje politykę prokonsumencką i dopuszcza wyliczenie ceny ciepła na podstawie uzasadnionych kosztów. Obecnie nie ma przesłanek, aby ten system zmienił się w ciągu najbliższych lat. Ceny ciepła w Olsztynie są, dzięki prowadzonej racjonalnej gospodarce, jednymi z niższych w kraju. Biorąc pod uwagę kosztowne wyzwania, które stoją przed całym sektorem, ta relacja nie powinna się istotnie zmienić.
 
2. Jaki będzie koszt całej inwestycji z podziałem kosztów na wszystkie uczestniczące w niej podmioty?

Zobacz odpowiedź

Wstępne wyliczenia wskazują, iż nakłady inwestycyjne, w zależności od przyjętego rozwiązania technologicznego, kształtować się mogą na poziomie pomiędzy 450  a 600 mln zł. Preferowanym obecnie modelem realizacji przedsięwzięcia jest powołanie spółki celowej, której udziałowcami będzie Spółka MPEC oraz wybrany partner prywatny. Model ten zakłada się, że partner prywatny wniesie zasadniczy wkład kapitałowy do poziomu, jaki będzie wymagany przy zaciągnięciu kredytu na realizację projektu. Dostarczane środki finansowe będę wniesione do wysokości niezbędnego wkładu własnego w celu uzyskania kredytu przez nową spółkę celową. Zasadnicze obciążenie zobowiązaniem finansowym spoczywać będzie na nowej spółce celowej. Takie rozwiązanie nie wymaga poręczenia kredytu przez Gminę. Spółka MPEC zapewni natomiast grunt pod przyszłą inwestycję, który już został zakupiony. W późniejszym etapie współpracy, po wybudowaniu nowego źródła, MPEC zamierza zainwestować  w nową spółkę poprzez pozyskanie dodatkowych udziałów w zamian za wniesienie wydzielonego majątku ciepłowni miejskiej Kortowo. 
 
3. Jakie warianty tej inwestycji były rozpatrywane?

Zobacz odpowiedź

W toku ponadrocznych prac przygotowawczych wielu powołanych ekspertów analizowało różne rozwiązania technologiczne, które mogą mieć zastosowanie w Olsztynie. W pracach tych brano pod uwagę różne istotne czynniki wpływające na finalny efekt realizacji, takie jak: spodziewane przyszłe koszty paliwa oraz jego dostępność, środowiskową konsekwencję stosowania określonych paliw, a w szczególności koszty dodatkowych uprawnień do emisji zanieczyszczeń, niezbędne zasoby - w tym przede wszystkim koszty osobowe - stopień generacji energii elektrycznej, ryzyka eksploatacyjne oraz prawne itp. W efekcie tych prac powstały prace studialne i koncepcyjne, które wskazują, iż oczekiwaną efektywność ekonomiczną można uzyskać wykorzystując gaz ziemny w blokach parowo-gazowych. Takie ekonomiczne podejście daje gwarancję uzyskania bezpieczeństwa dostaw oraz utrzymania akceptowalnych cen ciepła, co było głównym kryterium wyboru. Ze względu na toczące się ostatnio intensywne prace nad wdrożeniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, rozpatrywana jest również możliwość spalania dodatkowo mieszanki paliw stałych, w tym paliwa zastępczego z odpadów, w kotłach fluidalnych. Przyszły olsztyński system produkcji energii należy traktować spójnie i kompleksowo. Oznacza to, że tzw. miks paliwowy powinien obejmować oba funkcjonujące w przyszłej konfiguracji źródła. Ponieważ w miejskiej ciepłowni nie zamierza się zmieniać obecnie stosowanego paliwa na inne niż węglowe, a udział tego źródła w ogólnym bilansie wytwórczym będzie nadal znaczny, nieuzasadnione jest powielanie tego rozwiązania w nowej elektrociepłowni, która powinna pracować w oparciu o bardziej ekologiczne paliwa, pod warunkiem uzyskania pozytywnego efektu ekonomicznego.
 
4. Dlaczego wybrano tak drogie paliwo, jakim jest gaz?

Zobacz odpowiedź

Dzisiejsze relacje wskazują, iż ciepło wytwarzane w tradycyjnych źródłach wodnych pracujących na wielu olsztyńskich osiedlach, a wykorzystujących gaz ziemny, jest droższe od ciepła wytwarzanego z węgla. Wiąże się to przede wszystkim  z zastosowaną technologią, skalą oraz brakiem formalnego obciążenia kosztami środowiskowymi. Te relacje zmienią się jednak już od 2013 roku. Wtedy to właśnie, skutkiem podpisanego przez Polskę pakietu klimatycznego, w cenach ciepła wytwarzanego z węgla, uwzględniane będą koszty zakupu uprawnień do emisji zanieczyszczeń. A zatem koszty związane z ochroną środowiska przełożą się na wzrost cen ciepła wytwarzanego z węgla kamiennego, nawet o 30%. Należy jednoznacznie wyjaśnić, że gazowe technologie skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej charakteryzują się znakomitą efektywnością oraz znacząco większą w porównaniu do innych rozwiązań generacją energii elektrycznej. W rezultacie powoduje to o wiele większy udział w przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej niż ciepła, a tym samym mniejszy wpływ kosztów na jego ceny. Dodatkowym elementem, istotnym z punktu widzenia obciążenia cen energii, jest relatywnie niski koszt osobowy, który  w rozwiązaniach na paliwa stałe stanowi do 25% całości kosztów. Choć powyższe argumenty są obiektywne i należy je uwzględniać, to trudno jest przewidzieć, jak będą kształtowały się ceny surowców energetycznych w dłuższym okresie. Z tego powodu, decyzja o zastosowanym w nowym źródle paliwie będzie jeszcze przedmiotem dalszych analiz, aby związane z tym ryzyko było jak najmniejsze.
 
5. Jaka będzie rola obecnej spółki miejskiej MPEC, czy spadnie jej wartość i nie nastąpi degradacja obecnego majątku?

Zobacz odpowiedź

Spółka miejska MPEC jest i będzie przede wszystkim dystrybutorem ciepła. To rynek odbiorców jest faktyczną wartością, która stanowi o roli  tej firmy. W żadnej z analizowanych dotychczas koncepcji Gmina nie zamierzała oddać, czy zaprzepaścić tego potencjału, a proponowane rozwiązania zmierzają raczej do istotnego jego wzmocnienia. Z całą pewnością nie nastąpi degradacja majątku, bowiem kontynuowana będzie polityka utrzymywania w bardzo dobrym stanie technicznym systemu ciepłowniczego. Warto wskazać, że już teraz zdecydowana większość węzłów ciepłowniczych jest zautomatyzowana. Ponad 50% sieci ciepłowniczej wykonana jest w technologii rur preizolowanych. Ponadto system ciepłowniczy wyposażany jest w system telemetrii węzłów i sieci oraz w systemy alarmowe. Od 2007 roku prowadzona jest gruntowna modernizacja systemu przy wykorzystaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. W ramach tych i innych działań, zmodernizowanych i wybudowanych zostanie w najbliższych latach kilkadziesiąt kilometrów nowych sieci ciepłowniczych, co wymagać będzie zaangażowania znacznych środków finansowych. Miejska Spółka MPEC jest w stanie realizować te zadania przeznaczając rocznie do ok. 10-15 mln zł. Dysponując tak skromnymi środkami, trudno byłoby więc jeszcze modernizować  źródło ciepła w Kortowie.  Jeśli Olsztyn ma posiadać nowoczesny system ciepłowniczy zarządzany przez dobrze prosperującą Spółkę komunalną, to wydzielenie zasobów wytwórczych ciepłowni Kortowo i przeniesienie kosztów jej modernizacji na rzecz nowej spółki celowej wydaje się najbardziej celowym rozwiązaniem. 
 
6. Czy produkcji i przesyłu ciepła nie przejmie inwestor, a koszty pozostaną po stronie miejskiej?

Zobacz odpowiedź

Działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji nadal pozostanie w wyłącznej gestii Spółki miejskiej MPEC. Takie podejście gwarantuje zachowanie pełnej kontroli nad zaopatrzeniem odbiorców, co jest główną misją przedsiębiorstwa wynikającą wprost z nałożonych obowiązków na Gminę. Zasoby wytwórcze w rozumieniu źródeł produkujących ciepło i energię elektryczną mogą być przejęte przez inny podmiot np. przez opisaną powyżej spółkę celową utworzoną z partnerem prywatnym. Model oddzielenia źródeł od komunalnej spółki ciepłowniczej jest bardzo popularny  i funkcjonuje od lat w wielu miastach w Polsce. Takie rozwiązanie może być również  z powodzeniem i bezpiecznie zastosowana w Olsztynie. Należy zwrócić uwagę, że prowadzenie działalności ciepłowniczej, w tym także w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, wymaga posiadania odpowiedniej koncesji. Bez konieczności posiadania koncesji i zatwierdzania taryf przez URE taką działalnośćmożna prowadzić jedynie na własne potrzeby. W przypadku świadczenia tego typu usług innym podmiotom, niezbędne jest spełnienie tych warunków, co ogranicza ryzyko pojawiania się istotnego konkurenta do miejskiej sieci ciepłowniczej. W świetle powyższych wyjaśnień oraz zgodnie z zasadą pokrywania wyłącznie uzasadnionych kosztów działalności własnej,  nie ma możliwości, aby po stronie miejskiej Spółki MPEC generowano koszty nie związane z jej faktycznie wykonywaną działalnością. 
 
7. Czy jest już znany inwestor, a jeżeli nie, to w jaki sposób Pan Prezydent chce zrealizować inwestycję do końca 2015 roku?

Zobacz odpowiedź

Dotrzymanie rygorystycznie wyznaczonej daty koniecznego uruchomienia nowego źródła na koniec roku 2015 było od początku jednym z największych zagrożeń projektu. Mając tą świadomość władze Spółki MPEC wsparte autorytetem Prezydenta, prowadziły negocjacje z Michelin Polska S.A. odnośnie możliwości wydłużenia terminu dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Istotnym argumentem, który zaważył o ostatecznej decyzji, było ustalenie prawnych możliwości uzyskania przez Michelin Polska S.A. odroczenia dostosowania do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ostatecznie na skutek prowadzonych rozmów udało się podpisać w marcu 2011 roku  list intencyjny, w którym Strony ustaliły nową datę graniczną na koniec 2017 roku. Ta bardzo istotna zmiana daje możliwość wydłużenia procesu przygotowań, co z pewnością pozwoli na wybór optymalnego rozwiązania organizacyjnego i technologicznego. Taki stan rzeczy powoduje, że docelowy inwestor strategiczny nie jest jeszcze znany. Zostanie on wyłoniony w oficjalnym postępowaniu, które zostanie ogłoszone w pierwszych dniach czerwca 2012 roku. Obecnie trwają bardzo zaawansowane prace przygotowujące dokumenty formalne niezbędne do uruchomienia postępowania. Prowadzone są również rozmowy z przedstawicielami załogi MPEC, a także spotkania informacyjne wśród miejskich radnych oraz przedstawicieli olsztyńskich rad osiedli. 
 
8. Dlaczego działania prowadzone są w taki sposób, aby pozostawić mieszkańców w sytuacji bez wyjścia - „nie mamy czasu i realizujemy jedynie słuszną koncepcję”?

Zobacz odpowiedź

Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, poprzedzone analizą możliwych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, trwają już ponad rok. Ich przyspieszone tempo było podyktowane wyznaczonym przez Michelin Polska S.A. terminem zamiaru zaprzestania dostaw ciepła do miasta. W związku z rezygnacją Michelin z prowadzenia  działalności ciepłowniczej niezbędne było określenie możliwości uzupełnienia mocy wytwórczych, aby zaspokoić potrzeby cieplne mieszkańców Olsztyna. Mimo tego reżimu czasowego nigdy nie pojawił się zamiar, aby pozostawić mieszkańców „bez wyjścia”. Wręcz przeciwnie, wszelkie działania były bezwzględnie podporządkowane ustalonym według następującego porządku priorytetom. Pierwszym i decydującym o procesie wszystkich analiz czynnikiem było bezwzględne doprowadzenia do pełnego zapewnienia dostaw ciepła odbiorcom miejskiej sieci ciepłowniczej. Ten warunek wynika wprost z podstawowej misji Spółki MPEC. Drugim warunkiem jest utrzymanie rentowności, a przez to sprawności operacyjnej miejskiej Spółki MPEC. Aby sprostać temu oczekiwaniu, konieczne było przeprowadzenie szeregu analiz ekonomicznych wpływu poszczególnych koncepcji na przyszłą kondycję MPEC-u. Na trzecim miejscu  postawiono możliwość zabezpieczenia miejsc pracy pracownikom Spółki MPEC. Po uzgodnieniu z Michelin Polska S.A. przedłużenia dostaw ciepła do końca 2017 roku, uzyskano więcej czasu na przygotowanie projektu zmian i możliwość przeprowadzenia ponownej weryfikacji założeń oraz wyników analiz. Nie zmienia to faktu, że decyzje o dalszym postępowaniu będą podejmowane tak, jak dotychczas – wyłącznie o rzetelne analizy ekonomiczne oraz wiedzę ekspercką. Porządek przyjętych priorytetów decyzyjnych jest niezmienny, co oznacza, że interes odbiorców ciepła – mieszkańców – jest i do końca będzie decydującym czynnikiem mającym wpływ na wyznaczone kierunki działań. 
 
9. Skoro wygaśnięcie umowy z Michelin było znane przy jej zawarciu, to dlaczego temat podejmowany jest z takim opóźnieniem?

Zobacz odpowiedź

Kontrakt – Umowa, na podstawie której Michelin Polska S.A. prowadzi dostawy do miejskiej sieci ciepłowniczej został zawarty w 1995 r. Nie można stwierdzić, że na tamtym etapie oraz w latach późniejszych była ustalona data wygaśnięcia współpracy. Jak każda umowa handlowa, ta również zawiera tzw. okres wypowiedzenia, który w tym przypadku obejmuje 12 miesięcy. Michelin Polska S.A. podając w lipcu 2010 r. warunki zaprzestania dostaw, formalnie nie wypowiedział umowy, lecz zainicjował proces reorganizacji systemu zaopatrzenia w ciepło, który docelowo ma wykluczyć elektrociepłownię Michelin z zaopatrzenia miejskiej sieci ciepłowniczej. Podjęcie działań koncepcyjnych przez Spółkę MPEC jako odpowiedzialnego z ramienia Gminy podmiotu, nastąpiło w możliwie najwcześniejszym momencie, tuż po ogłoszeniu pierwszej zapowiedzi ze strony Michelin.
 
10. Dlaczego nie było informacji skierowanej do rad osiedli odnośnie wyboru paliwa i wielkości inwestycji, które wprost przełożą się na cenę ciepła w bardzo krótkim okresie czasu? Dlaczego do tej pory nie rozpoczęto szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej tego ważnego dla wszystkich mieszkańców zagadnienia?

Zobacz odpowiedź

Zarząd MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wyszedł z założenia, że do opinii publicznej powinny trafiać informacje precyzyjne i obiektywne, co możliwe było dopiero po przeprowadzeniu stosownych analiz. Niefrasobliwość w komunikowaniu często prowadzi do chaosu informacyjnego, co nie służy właściwemu rozwojowi projektu. Z pewnością nie stosowano blokady w dostępie do informacji, o czym świadczy wiele artykułów prasowych w dziennikach lokalnych, które informowały o sprawie już w połowie 2011 roku. Przekazywane informacje w tych mediach, publikowane były jako oficjalne stanowisko Zarządu. Zawierały dane o aktualnie prowadzonych działaniach oraz o różnych możliwych rozwiązaniach. Formalną akcję informacyjną rozpoczęto w grudniu 2011 roku, kiedy to nastąpiła oficjalna prezentacja „Studium Wykonalności wraz z Wielowariantową Analizą Techniczną” przed władzami miasta, w tym Prezydenta Olsztyna i jego zastępców oraz radnymi Olsztyna. Temat zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców był również wielokrotnie prezentowany na spotkaniach Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta. Ponadto od połowy marca 2012 roku odbywają się cykliczne spotkania konsultacyjne w poszczególnych klubach zrzeszających radnych miejskich. Opinie powyższych interesariuszy trzeba traktować, jako głos opinii publicznej, który jest brany pod uwagę przy analizach planowanych zamierzeń. Jeszcze w maju 2012 r. MPEC Sp. z o.o. uruchomi portal informacyjny poświęcony przedmiotowej sprawie w zakresie zarówno obecnych działań, jak również docelowych rozstrzygnięć.  Jest to najlepsze miejsce do uzyskania w tym zakresie informacji oraz aktywnego włączenia się społeczności Olsztyna do konstruktywnej i merytorycznej dyskusji o kształcie przyszłego ciepłownictwa w mieście.
 
11. Kto i kiedy prowadził rozmowy z Michelin Polska S.A. w sprawie zachowania funkcjonującego modelu dostaw ciepła z wykorzystaniem zasobów firmy? Jakie były warunki miasta, a jakie warunki stawiał Michelin, które to nie pozwoliły na dojście do porozumienia w tak ważnej sprawie?

Zobacz odpowiedź

Rozmowy z władzami Michelin Polska S.A. na temat decyzji o wstrzymaniu dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzone są nieprzerwanie od grudnia 2010 roku. Chcąc wypracować merytoryczne rozwiązania, powołano stały zespół  w skład, którego wchodzą przedstawiciele Michelin Polska S.A., reprezentanci MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, a także wyznaczony przedstawiciel Prezydenta Olsztyna. Powyższy zespół spotyka się cyklicznie, średnio co dwa miesiące, a jego działaniom towarzyszy obszerna korespondencja. Podstawą prowadzonych rozmów jest stanowisko Michelin, które jednoznacznie określa wolę odstąpienia od dostaw ciepła do miasta i skupienie się wyłącznie na produkcji energii na wewnętrzne potrzeby produkcyjne. Ostateczność tej decyzji potwierdza również fakt złożenia takiego samego oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”, która w związku z powyższym oficjalnie wyraziła zainteresowanie zakupem ciepła od Spółki MPEC.  Ponadto podczas negocjacji z Michelin Polska S.A. poruszana była kwestia umożliwienia przejęcia lub odkupienia części źródła Michelin na rzecz miasta lub Spółki MPEC, wydłużenie okresu dostaw z Michelin do miejskiej sieci ciepłowniczej o minimum kolejne dwa lata oraz warunki ewentualnej realizacji wspólnego przedsięwzięcia energetycznego. Do niewątpliwych sukcesów tych rozmów należy zaliczyć uzyskanie dwuletniego przedłużenia terminu dostaw Michelin do miejskiej sieci ciepłowniczej. Niestety pozostałe postulaty, w tym przede wszystkim propozycja odkupienia części elektrociepłowni zakładowej na rzecz miasta, spotkały się z odmową.
 
12. Czy pokrycia deficytu mocy dla miasta oraz wymogów ochrony środowiska nie można zapewnić przez modernizację Ciepłowni Kortowo oraz zbudowanie kilku mniejszych źródeł? 

Zobacz odpowiedź

W pierwszej kolejności, bezpośrednio po ogłoszeniu stanowiska zewnętrznego dostawcy o zaprzestaniu z dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, przeprowadzono szczegółową analizę możliwości rozbudowy ciepłowni Kortowo. Wydawało się to z oczywistych względów najlepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim należało jednak  ustalić, jakie konieczne modernizacje powinny być wykonane, aby źródło było dostosowane do przyszłych wymogów ochrony środowiska z uwzględnieniem pokrycia całego zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozważając tę kwestię należało uwzględnić również korzyści wynikające z uzyskania odroczenia na 7 lat obowiązku dostosowania do zaostrzonych  norm emisyjnych. Wiąże się to z odłożeniem istotnego  wydatku inwestycyjnego, pod warunkiem obniżenia mocy źródła. Ponadto  bardzo istotnym parametrem była konfiguracja systemu ciepłowniczego, który powinien być zaopatrywany z dwóch przeciwlegle ulokowanych  źródeł.  Oznacza to, że układ średnic sieci ciepłowniczej znacząco ogranicza zasilanie wyłącznie z jednego źródła do mocy nie wyższej niż 200 MW. Przy potencjalnej rozbudowie ciepłowni, bardzo ważnym elementem są również technologiczne możliwości takie, jak:  możliwość podłączenia do sieci energetycznej, czy chłonność terenu oraz zwiększenie strumienia spalin emitowanych  do atmosfery. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Ciepłownia Kortowo, w ok. 95% zasilana jest obecnie węglem. Po powoduje to konieczność zakupu w przyszłości dość drogich uprawnień do emisji CO2.

Po analizie powyższych czynników ustalono, że rozbudowa miejskiej ciepłowni nie ma uzasadnienia i nie rozwiąże zaistniałego problemu. Po pierwsze nie ma technicznej możliwości przebudowy i modernizacji ciepłowni do parametrów pozwalających na pokrycie całkowitego zapotrzebowania olsztyńskiego sytemu. Po drugie, dostosowanie ciepłowni Kortowo do przyszłych wymogów ochrony środowiska,  z uwzględnieniem minimalizacji kosztów eksploatacyjnych z tym związanych, pochłonęłoby nakłady niewiele mniejsze od przewidywanych na budowę nowego źródła. Wiąże się to z koniecznością wybudowania nowych układów do oczyszczania spalin, które ze względu na bardzo niski dopuszczalny poziom stężenia w nich zanieczyszczeń, stają się małymi fabrykami  chemicznymi.
 
13. Dlaczego w nowym źródle nie można wykorzystywać węgla? To tanie paliwo, dostępne w Polsce. 

Zobacz odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie w znacznej mierze zawarta jest w pkt. 4, przy okazji porównania z paliwem gazowym. Niewątpliwie zaletą węgla jest jego dostępność w Polsce. W dzisiejszych warunkach węgiel jest też postrzegany jako paliwo „tańsze” od gazu. Należy podkreślić, że MPEC nie rezygnuje ze stosowania węgla, jako paliwa do produkcji ciepła. Po uruchomieniu nowego źródła opartego na gazie oraz ewentualnie paliwie alternatywnym, udział węgla w ogólnej ilości zużywanego paliwa będzie stanowił ok. 30%. Dywersyfikacja paliw stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego.
 

14. Jak MPEC odnosi się do informacji rozpowszechnianych przez czasopismo lokalne Debata i materiały podpisywane przez "Komitet Obrony Mieszkańców Olsztyna "?

Zobacz odpowiedźRzeczywiście na łamach jednego z lokalnych czasopism oraz w materiałach rozpowszechnianych przez grupę ludzi bądź stowarzyszeń podpisujących się jako "Komitet Obrony Mieszkańców Olsztyna Przeciwko Drastycznemu Wzrostowi Cen Ciepła" (zwany dalej "KOMO"), obok szeregu insynuacji, nieścisłości i przeinaczeń, pojawiły się min. informacje sugerujące o ile wzrosną ceny ciepła w Olsztynie po wybudowaniu nowej elektrociepłowni wg. jednego z prezentowanych przez MPEC wariantów. W swoich wyliczenia KOMO powołuje się na dane przekazane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP. Do tych informacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie chce się oficjalnie odnieść. W tabeli obok prezentujemy wyliczenia dokonane przez specjalistów zatrudnionych w MPEC weryfikujące "obliczenia " rozpowszechniane przez "KOMO". Informacje przekazywane przez czasopismo Debata i "KOMO" wskazują, niestety, na duży brak wiedzy osób piszących z zakresu ekonomii oraz ciepłownictwa.

MPEC Olsztyn wystosował pismo do olsztyńskiego oddziału SIMP z prośbą o oficjalne określenie, czy wyliczenia są rzeczywiście firmowane przez władze SIMP, czy też nie nastąpiło nadużycie w tym zakresie. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

" (...) informuję, że Zarząd Oddziału SIMP w Olsztynie nie firmuje i nie potwierdza kalkulacji cen ciepła przedstawionych w artykule "Oddadzą Olsztyn Gazpromowi" ( "Debata" nr 6) i nie wiemy dlaczego redaktor Adam Socha powołuje się na rzekomo nasze wyliczenia i ustalenia. Owszem w Stowarzyszeniu naszym mamy kilku doświadczonych energetyków, którzy interesują się tą problematyką i być może to oni przekazywali redaktorowi informacje, ale to nie jest stanowisko Zarządu Oddziału SIMP.

Za Zarząd Oddziału SIMP w Olsztynie

mgr inż. Stanisław Kowalczuk - prezes Zarządu Oddziału"

Rzetelność redaktora czasopisma, który nie sprawdził tej informacji, zostawiamy bez komentarza.

 

 

15. Pytania otrzymane od dr Ryszarda Śnieżyka

Zobacz odpowiedź

W odpowiedzi na Pana pytania, zamieszczamy odpowiedzi opracowane przez specjalistów z MPEC. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że nie są one tematycznie związane z zasadniczym przedmiotem niniejszego portalu. W związku z powyższym prosimy o kierowanie dalszych ewentualnych pytań o podobnej treści na adres biuro@mpec.olsztyn.pl.

 

a) Ile wynosi poprawka radiacyjna w miesiącu październiku i marcu do prognozowania temperatury efektywno-radiacyjnej?

            Obok powszechnie stosowanego czynnika meteorologicznego, jakim jest temperatura zewnętrzna (czynnik wymagany przez aktualnie obowiązujące prawo) mającego bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie ciepła rozważane są inne czynniki takie jak : prędkość wiatru czy promieniowanie słoneczne. Waga tych czynników jest różna. Wpływ wiatru może powodować maksymalny wzrost zapotrzebowania ciepła o 7%, natomiast oddziaływanie promieniowania słonecznego może powodować maksymalne zmniejszenie zapotrzebowania o 2%.

            Podstawową ideą proponowaną przez zespół doc. Reichharta (Politechnika Wrocławska) jest wprowadzenie do podstawowych obliczeń poprawek związanych z oddziaływaniem wyżej wymienionych czynników atmosferycznych oraz wprowadzenie nowego pojęcia temperatury efektywno-radiacyjnej. Według zależności:

                                                           tE-R = tz + DTV + DtR

gdzie:

tz – temperatura zewnętrzna °C

DtV – poprawka uwzględniająca prędkość wiatru °C

DtR – poprawka uwzględniająca promieniowanie słoneczne °C

            Poprawka radiacyjna dotyczy oddziaływania promieniowania słonecznego w zależności od stanu zachmurzenia nieba. Zgodnie z przeprowadzonymi w rejonie Wrocławia obserwacjami zachmurzenia nieba w latach 1966-1980, podano w publikacjach, że poprawka ta powinna zawierać się w przedziale:

- 1,9 ¸ 6,8 °C dla miesiąca października

- 2,5 ¸ 8,9 °C dla miesiąca marca 

            Ponieważ prognozowanie pogody polega na określeniu stanu atmosfery jaki będzie w przyszłości, za kilka lub kilkanaście godzin, a nawet za kilka dni, przy dynamicznie zmieniającym się kierunku i prędkości wiatru, ciśnieniu, wilgotności, bywa mało wiarygodne, MPEC Spółka w Olsztynie stosuje w części wyżej opisaną metodę –  uwzględniając nasłonecznienie przy określaniu współczynnika obciążenia cieplnego.

            Prognozowanie temperatury powietrza zewnętrznego bez uwzględnienia nasłonecznienia funkcjonuje pod powszechną nazwą „temperatury odczuwalnej”, uwzględniając tylko poprawkę prędkości wiatru.      

            Osiąganie podstawowego celu, jakim jest optymalizacja dostaw ciepła dla mieszkańców naszego miasta, można dokonywać różnymi drogami, często równorzędnymi.  

b) Jak kompensuje się straty ciepła na przesyle? Przez podwyższenie temperatury, czy korektą przepływu?

      Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie do wyznaczenia maksymalnego przepływu wody sieciowej dostarczanej do węzła, wykonuje w oparciu
o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
    i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Zgodnie z obowiązującej Prawem MPEC stosuje w praktyce zależność:

            Zwracając szczególną uwagę na wielkości dTzo i Tpo które podczas eksploatacji mają istotny wpływ na wielkość natężenia przepływu z zachowaniem standardów jakościowych dotyczących temperatur wody sieciowej.

            W obliczeniach przyjmuje się najbardziej niekorzystne wielkości, z punktu widzenia odbiorców ciepła przyłączonych do MSC. Do obliczeń przyjmuje się minimalną temperaturę zasilania 128°C (zgodnie z standardami jakościowymi odchylenie temperatury zasilania 5% dla MSC pracującej 135/70°C) oraz 75°C jako najwyższą temperaturę wody sieciowej zwracaną
z węzła (zgodnie ze standardami jakościowymi odchylenie temperatury zwracanej z węzła 7%) jednocześnie przyjmując obniżenie temperatury zasilania dla każdego węzła wyznaczone indywidualnie. Obliczenia przeprowadzane są co najmniej dla dwóch punktów tabeli regulacyjnej, to jest dla temperatur okresu przejściowego (uruchomienie ogrzewania – złamanie wykresu regulacyjnego)  i dla obliczeniowych temperatur powietrza zewnętrznego. Większy przepływ wody sieciowej uznaje się jako przepływ obliczeniowy.

            Odpowiadając wprost na pytanie, należy podkreślić, że kompensacja strat ciepła na przesyle odbywa się za pomocą korekty przepływu i temperatury z uwzględnieniem kosztów pompowania – transportu ciepła i produkcji.            

c) Ile wynosi obniżenie temperatury wody sieciowej od źródła ciepła do każdego węzła ciepłowniczego, czego wymaga rozporządzenie taryfowe, do wyznaczenia przepływu wody sieciowej. Przykład jak ma być zrobione można znaleźć na stronie PEC Kwidzyn.

            MPEC w Olsztynie, raz w roku, indywidualnie dla każdego odbiorcy ciepła, wyznacza obniżenie temperatury wody sieciowej od źródła ciepła do węzła (1130 węzłów przyłączonych do MSC). Wyniki obliczeń zamieszczane są w „Planie Produkcji i Sprzedaży Ciepła Załącznik : Przepływy Obliczeniowe Węzłów zasilanych ze źródła …”.

            W zależności od usytuowania węzła w względem źródła ciepła, obliczeniowe obniżenie temperatury wody sieciowej kształtuje się od 0°C do kilkunastu stopni.

            MPEC stoi na stanowisku, że sposób w jaki robi to PEC Kwidzyn, jest równie dobry
i skuteczny jak sposób przyjęty w naszym przedsiębiorstwie. Przyjęta metoda wyznaczania obniżenia temperatury wody sieciowej osiedlami, dzielnicami czy ulicami, nie może być uznana za jedyną  słuszną.

d) Jakie badania profilaktyczne wykonuje MPEC, aby uniknąć awarii w sezonie grzewczym?

MPEC wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne systemu ciepłowniczego wraz z urządzeniami, izolacją cieplną i stanem fizyczno-chemicznym nośnika ciepła.

Przeprowadzane są okresowe badania, pomiary i oceny stanu technicznego wszystkich elementów składowych sieci ciepłowniczej, jak kanały, komory i sieci preizolowane. Monitorujemy w sposób ciągły wszystkie parametry pracy systemu ciepłowniczego.

Ponadto wykonujemy okresowe kontrole rzeczywistych spadków temperatury wody sieciowej i porównujemy z danymi programu pracy sieci. Monitorujemy wartości ciśnienia z wykresu piezometrycznego z wartościami rzeczywistymi w charakterystycznych punktach sieci.

Nadzór nad jakością izolacji cieplnej sieci kanałowej i komór wykonywany jest poprzez utrzymywanie suchej atmosfery powietrza w kanałach i komorach. Podwyższona wilgotność stwierdzana podczas okresowych obchodów jest sygnałem do rozpoczęcia prac naprawczych.

Profilaktycznie w miejscach o dużym zagrożeniu wystąpieniem awarii, są wykonywane odkrywki kontrolne podczas których dokonuje się:

  • pomiaru grubości ścianek rur przewodowych metodą ultradźwiękową,
  • oceny stanu technicznego i stopnia zużycia elementów kanału ciepłowniczego,

Sieć ciepłownicza preizolowana jest monitorowana metodą impulsową, okresowo raz na kwartał, a w przyszłorocznych planach inwestycyjnych jest zadanie uruchomienie ciągłego nadzoru telemetrycznego.

e) Ile kosztowało usuwanie awarii sezonie 2011/2012?

Wszystkie awarie są usuwane w ramach limitu rocznego funduszu eksploatacyjnego. Takie rozwiązanie wymusza na służbach odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości dostawy ciepła, maksymalne zaangażowanie w prowadzenie badań i działań profilaktycznych, które są tańsze niż bezpośrednie usuwanie awarii w okresie sezonu grzewczego.

Jednakże to nie gwarantuje zerowej ilości awarii, wszystkie awarie są rejestrowane i wykonywane obowiązkowe działania korygujące oraz weryfikowane działania zapobiegawcze zgodnie ze standardami doskonalenia procesu dystrybucji ciepła zapisanymi w systemie ISO.

W minionym sezonie grzewczym wystąpiły 3 awarie, których czas usuwania przekroczył 12 godzin i był krótszy od 24 godzin.

f) Ile bonifikat wypłacił MPEC odbiorcom za niedostarczone ciepło z powodu awarii?

W minionym sezonie grzewczym nie wystąpiła żadna okoliczność skutkująca wypłatą bonifikaty z powodu awarii.

g) Jakie są procedury dochodzenia bonifikat?

Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa „Rozporządzenie Ministra Gospodarki nr 194, poz. 1291 z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” oraz zawarta z każdym z odbiorców umowa sprzedaży ciepła.

Jeżeli dojdzie do przerw pracy źródła, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej odbiorcy mają prawo ubiegać się o bonifikaty. Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godziny lub w przypadku kilku przerw łączenie 48 godzin w ciągu miesiąca. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej.

 

 

facebook