Pytania i odpowiedzi z 2014 roku

1. Czy istnieją dokumenty, potwierdzające ostateczną decyzję Michelin o zaprzestaniu dostaw ciepła i konieczności budowy nowego źródła?

Zobacz odpowiedź

W październiku 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło. W uchwale zostały zapisane kierunki działań, związane z rozwiązywaniem problemu braku ciepła po roku, wówczas jeszcze, 2015. Już w tym dokumencie zapisano pełną informację o opinii i decyzji podjętej przez Michelin o zaprzestaniu dostaw ciepła.

W roku 2012, kiedy rozpoczęły się konsultacje społeczne, na spotkaniu obecny był również przedstawiciel firmy Michelin. Było to spotkanie otwarte, na którym zostało konkretnie przedstawione stanowisko Michelin. Firma jednoznacznie określiła, że kończy współpracę w zakresie dostawy ciepła i nie zamierza inwestować w obecną elektrociepłownię, nie przyjmuje również opcji jej przejęcia i modernizacji przez MPEC.

W tym momencie, po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy władzami koncernu a Prezydentem, stanowisko określa koniec współpracy na rok 2017. Spółka prowadzi rozmowy oraz działania, które być może pozwolą wydłużyć ten okres o rok, bądź półtora.

2. Czy umowa na dostarczanie ciepła została przez Michelin oficjalnie wymówiona?

Zobacz odpowiedź

Umowa na dostawy ciepła nie została formalnie wypowiedziana. Władze koncernu są świadome, że umowny termin wypowiedzenia to 24 miesiące.
 
3. W 2012 roku, w czasie konsultacji społecznych, Gminie oraz Spółce MPEC zostały zaproponowane - alternatywne do budowy elektrociepłowni - sposoby rozwiązania problemu braku ciepła po odstąpieniu firmy Michelin od jej produkcji. Dlaczego nie są one realizowane?

Zobacz odpowiedź

Wszystkie zaprezentowane alternatywne rozwiązania zostały poddane ocenie niezależnych ekspertów zewnętrznych oraz gruntownie zweryfikowane przez merytorycznych pracowników MPEC. Część z tych propozycji nie spełnia podstawowych założeń: nie gwarantuje zapewnienia odpowiedniej ilości ciepła lub zasilania sieci miejskiej z dwóch różnych stron. Niektóre są rozwiązaniami doraźnymi, nie rozwiązującymi problemu w dłuższej perspektywie. W części pomysłów autorzy błędnie oszacowali koszty ich wdrożenia, przez co są one zupełnie nierentowne i powodujące nadmierny wzrost ceny ciepła.

Należy zauważyć, że podobne warianty były analizowane już wcześniej przez MPEC i również musiały być odrzucone, jako nie dające pełnego rozwiązania.

Nasze wewnętrzne analizy, prowadzone w różnych konfiguracjach, a także opracowania przeprowadzone przez zewnętrznych ekspertów, jednoznacznie wskazują, że jedynym rozwiązaniem problemu jest wybudowanie nowej elektrociepłowni.

Taki wariant został zatwierdzony przez Radę Miasta w dokumencie „Założenia do planu zaopatrzenia miasta w ciepło”. W styczniu 2014 roku, Rada Miasta przyjęła również większością głosów oświadczenie, w którym zaakceptowała dotychczasowe, prowadzone przez MPEC działania zmierzające do budowy nowej Elektrociepłowni w modelu PPP.
 
4. Dlaczego Gmina Olsztyn nie wybuduje nowego źródła ciepła samodzielnie? Dlaczego Spółka MPEC jest oddawana za darmo w ręce prywatnego inwestora, pomimo dobrych wyników finansowych?

Zobacz odpowiedź

Zaangażowanie środków budżetowych Miasta Olsztyna, bezpośrednie, czy w formie gwarancji lub poręczeń, nie jest wykonalne. Wymagałoby bowiem pozyskania dłużnego finansowania, w kwocie wykraczającej poza aktualną zdolność do zadłużania się Miasta, jak i ponad zdolność do obsługi tak wysokiego długu w najbliższych kilkunastu latach. Skierowanie środków do jednego, tak kapitałochłonnego projektu wiązałoby się z całkowitą przebudową polityki inwestycyjnej Miasta, opóźnieniem lub rezygnacją z wielu istotnych dla Miasta inwestycji m. in. z obszarów rekreacji i sportu, edukacji, infrastruktury komunikacyjnej. Ponadto, tak znaczne kwoty zadłużenia, a także powiązane z nimi spłaty, doprowadziłyby do przekroczenia ustawowych wskaźników obsługi zadłużenia. Stanowiłyby również istotne zagrożenie zdolności regulowania zobowiązań bieżących Gminy.

MPEC nie posiada odpowiednio dużych zasobów finansowych, pozwalających na samodzielną realizację inwestycji bez wsparcia zewnętrznego. Potencjał ekonomiczny MPEC warunkowany jest przez posiadany kapitał własny i aktualną zdolność kreowania nadwyżki pieniężnej. Te wartości są również główną determinantą wiarygodności kredytowej i zdolności do zaciągania kredytów oraz innych form długu.

Aktualne parametry finansowe MPEC, w tym tak podstawowe, jak wartość posiadanego majątku, czy wartość kapitału własnego, uzupełnione o projekcje ich zmian w przyszłości, nie pozwalają na samodzielną realizację inwestycji, zaplanowanej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Zaciągnięcie kredytu na budowę nowej elektrociepłowni wymagałoby zaangażowania finansowego Miasta Olsztyna.

Ciepłownia Kortowo, ze względu na przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska (dyrektywa IED), musi zostać poddana gruntownej modernizacji. Kwota takiej inwestycji sięga rzędu dziesiątek milionów złotych. Spółka MPEC, ze względu na podejmowanie szeregu inwestycji w zakresie dystrybucji, podłączania nowych odbiorców oraz modernizacji sieci – nie ma możliwości samodzielnie sfinansować takiego wydatku. Modernizacja, która umożliwi dostawy ciepła przez kolejne 30 lat, jest natomiast możliwa poprzez włączenie Ciepłowni Kortowo do projektu budowy nowej elektrociepłowni.

Udział MPEC w Spółce celowej PPP umożliwi bardzo aktywny udział w przedsięwzięciu. Wniesienie części swojego majątku, jako aportu, pozwoli na objęcie przez stronę publiczną części udziału w utworzonej spółce celowej, która będzie realizować dostawy ciepła do miasta przez kolejne 30 lat. MPEC uzyskuje istotny udział w tym przedsięwzięciu, możliwość wpływania na jego przebieg, na zarządzanie majątkiem przez cały ten okres i zabezpiecza w ten sposób interes mieszkańców. Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu udziałów partnera prywatnego w Spółce PPP. Podsumowując, wniesienie majątku MPEC do nowej spółki nie jest w żadnym stopniu "oddaniem", ponieważ w kategoriach wartościowych majątek ten nie ulega zmniejszeniu, tylko zmienia się jego charakter.
 
5. W cenę ciepła można w pełni wliczyć wartość dokonanej inwestycji. Całe te koszty będą wliczone w cenę energii, za którą zapłacą mieszkańcy. Dlaczego miasto naraża mieszkańców na takie koszty?

Zobacz odpowiedź

Wartość każdej inwestycji wchodzi w koszty poprzez amortyzację i musi zostać w ten sposób rozliczona. Wszystkie konieczne modernizacje systemu zaopatrzenia w ciepło muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenach ciepła. Dzieje się to jednak w zaplanowany sposób i w długim okresie czasu, tak, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu cen ciepła. Jako strona publiczna dbamy o to, by interes mieszkańców był w pełni zabezpieczony. To dla nas cel nadrzędny. Podstawowym kryterium wyboru oferty partnera prywatnego będzie zapewnienie możliwie najniższej ceny ciepła przez cały okres funkcjonowania umowy PPP. Na etapie przygotowania inwestycji, na którym się teraz znajdujemy, jesteśmy w stanie zaoszczędzić jak najwięcej środków i wybrać wariant optymalny, jak najbardziej efektywny. Nie tylko „tu i teraz” w trakcie budowy, ale również w dłuższej perspektywie, z uwzględnieniem kosztów eksploatacji i przyszłych remontów.
 
6. Dlaczego budowa nowej elektrociepłowni nie może być finansowana ze środków unijnych?

Zobacz odpowiedź

Oczywiście takie możliwości finansowania również są brane pod uwagę. Nasze przedsiębiorstwo bardzo aktywnie korzysta z tego źródła, m. in. przy modernizacji sieci miejskiej, czy układu oczyszczania spalin. Niestety, projekt budowy elektrociepłowni tylko częściowo wpisuje się działania wspierane przez fundusze unijne. W nowej perspektywie unijnej możemy się ubiegać wyłącznie o finansowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ponieważ wspierane będą tam działania z zakresu ochrony środowiska. Pierwsze kroki zostały już poczynione Władze miasta zgłosiły stosowny wniosek, a Marszałek województwa zgłosił nasz projekt do tzw. mandatu negocjacyjnego.
 
7. Podawane w rozmowach o inwestycji kwoty, konieczne do jej realizacji, oscylują w przedziale od 600 do 900 mln złotych. Skąd tak duża rozbieżność?

Zobacz odpowiedź

Idea przygotowania projektu polega przede wszystkim na ciągłej optymalizacji założeń w kontekście uwarunkowań. Obecnie wypracowywana jest ostateczna koncepcja techniczna i wymagania, które zostaną postawione wobec nowej instalacji. Przed zapoznaniem się z ostatecznymi ofertami podmiotów biorących udział w postępowaniu, trudno jest mówić o konkretnej kwocie, potrzebnej na realizację Projektu. Wszystko zależy od przyjętych rozwiązań technologicznych, w tym rodzaju paliwa. Na podstawie dotychczasowych rozmów, prowadzonych w toku dialogu konkurencyjnego, możemy stwierdzić, że koszt realizacji projektu na pewno nie sięgnie górnej granicy wspomnianej w pytaniu.
 
8. W jakiej wysokości planowane są udziały strony publicznej w spółce celowej PPP? Mówi się o udziale większościowym partnera prywatnego. Jak miasto chce zabezpieczyć interesy mieszkańców w Spółce PPP?

Zobacz odpowiedź

Wysokość udziałów Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego zależą od wartości wkładu wniesionego do Spółki PPP. Wkład własny Podmiotu Publicznego będzie stanowiła nieruchomość gruntowa przy ul. Lubelskiej oraz nieruchomości i inne aktywa Ciepłowni Kortowo, wniesione w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku przystąpienia przez Spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., należącej do Skarbu Państwa, wkładu finansowy strony publicznej będzie przeważający.

Udział tak doświadczonego podmiotu publicznego jak MPEC w prowadzeniu sprzedaży ciepła oraz zarządzaniu infrastrukturą przez Spółkę PPP, stanowi gwarancję stosownego zabezpieczenia merytorycznego. Zabezpieczeniem jest również nadzór Urzędu Regulacji Energetyki, który nie dopuszcza do nieuzasadnionego wzrostu cen ciepła.

Cel i przedmiot działalności Spółki PPP jest ograniczony zakresem określonym umową o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie może wyjść poza jej zakres. Wspólnicy Spółki PPP są związani obowiązkami, wynikającymi z ustawy o partnerstwie prywatno-publicznym. Dla przykładu podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu udziałów partnera prywatnego w Spółce PPP, co wskazuje na intencję ograniczania nabywania przez osoby trzecie statusu wspólnika. Zbycie lub obciążenie nieruchomości i przedsiębiorstwa wymaga zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy Spółki PPP, co ma na celu ochronę tych składników majątkowych.

Najważniejszym zabezpieczeniem interesu publicznego jest coroczna kontrola realizacji umowy PPP przez Urząd Zamówień Publicznych.
 
9. Dlaczego zmieniono opcję zasilania elektrociepłowni z gazowej na węglową?

Zobacz odpowiedź

Eksperci zewnętrzni i wewnętrzni pracują nad jak najlepszą postacią projektu, również w zakresie technologii i paliw. Dzisiaj (luty 2014) nie możemy powiedzieć, jaka będzie jego ostateczna forma. Nie jest prawdą, że padła decyzja o zasilaniu węglem – ze względu na toczące się rozmowy, negocjacje i ekspertyzy takiego wyboru jeszcze nie dokonano. Obecnie wiadomo jedynie, że, zgodnie z intencją Władz miasta, w nowej elektrociepłowni ma być wykorzystywane paliwo alternatywne produkowane z odpadów. Wynika to z poszukiwania jak najlepszych, najtańszych, najbezpieczniejszych rozwiązań, a staranność postępowania jest zachowana na każdym etapie projektu. Nie wykluczone, że w ramach dywersyfikacji w strumieniu paliw, uwzględniona będzie również biomasa.
 
10. Do udziału w dialogu zostało dopuszczonych 5 podmiotów krajowych i zagranicznych. Która z tych firm wykonywała tego typu przedsięwzięcia i ma kwalifikacje w zakresie takich projektów?

Zobacz odpowiedź

Wszystkie dopuszczone firmy mają kwalifikacje w zakresie realizacji projektów z branży energetycznej. Przed dopuszczeniem do udziału w postępowaniu wszystkie zgłoszone firmy przeszły ocenę formalną i merytoryczną, biorąc pod uwagę przede wszystkim zdolność do realizacji planowanej w Olsztynie inwestycji. Na tym etapie prekwalifikacji z ośmiu firm wybrano pięć.
 
11. Czy partner prywatny będzie zatrudniał podwykonawców do realizacji zadania? Czy nie zaistnieje sytuacja podobna do inwestycji tramwajowej, gdzie firmy lokalne będą wykonywały te zadania pod egidą większego inwestora?

Zobacz odpowiedź

Realizacja przedsięwzięcia przybierze organizacyjną formę Spółki PPP, jednak to Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za realizację kolejnych etapów inwestycji, tj.: zaprojektowanie i wybudowanie nowej Elektrociepłowni, zgodnie z wymogami i standardami określonymi przez Podmiot Publiczny w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Korzystanie z usług podwykonawców to powszechny standard w realizacji wszelkich projektów budowlanych. Z pewnością realizacja takiej inwestycji wpłynie korzystnie na pobudzenie gospodarcze w regionie.
 
12. Czy zainteresowanie rynków finansowych, w tym m. in. Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., będzie mieć wpływ na finansowanie inwestycji?

Zobacz odpowiedź

Wykonalność przedsięwzięcia zawsze jest uzależniona od możliwości uzyskania finansowania. Decyzja instytucji finansowych o zaangażowaniu w projekt jest poprzedzona bardzo wnikliwą i krytyczną analizą. Taki proces ma obecnie miejsce w naszym przypadku. Podpisanie porozumienia z PIR SA jest potwierdzeniem, że uzyskano wstępną, pozytywną ocenę dla modelu i przyjętych założeń. Ostateczna weryfikacja nastąpi jednak na etapie złożenia ofert przez Partnerów Prywatnych, którzy wcześniej będą musieli uzyskać promesy finansowania.
 
13. Czy postępowanie na wybór Partnera Publiczno-Prywatnego jest objęte kontrolą NIK i czy jest możliwe jego unieważnienie?

Zobacz odpowiedź

Aktualnie (luty 2014) postępowanie jest objęte kontrolą Urzędu Zamówień Publicznych. Do UZP wpłynął wniosek o sprawdzenie, czy jeden z oferentów może być zakwalifikowany do postępowania na wybór partnera publiczno-prywatnego. Jeśli urząd uznałby, że oferent nie może być dopuszczony do postępowania, jedynym skutkiem byłoby wyłączenie tego oferenta, a nie unieważnienie postępowania. UZP nie kontroluje postępowania pod kątem poprawności przebiegu lub jego prawnego uzasadnienia.
 

14. Sieć ciepłownicza i obowiązek ściągania należności od mieszkańców, co wiąże się ze znacznym problemem nie opłacania rachunków przez mieszkańców, pozostanie po stronie miasta. Dlaczego podejmujemy tak znaczne ryzyko finansowe?

Zobacz odpowiedź

Pod tym względem, w porównaniu z dniem dzisiejszym, sytuacja się nie zmienia. Przecież również dziś na Spółce MPEC w 100% ciąży konieczność egzekwowania należności za dostarczone ciepło. Mamy odpowiednie instrumenty, aby nakłaniać dłużników do regulowania należności. Ryzyko rynku ciepła pozostanie na barkach strony publicznej, co jest ceną uzyskania finansowania zewnętrznego i fundamentalną zasadą modelu PPP. Jeśli chodzi o pozostałe ryzyka finansowe - model PPP po części rozwiązuje ten problem, pozwala uchronić budżet własny i wykorzystać środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia. Ponadto istnieje możliwość, zgodnie z ustawą PPP, podzielenia się zadaniami i ryzykami przez podmiot publiczny i prywatny.

Każde rozwiązanie, każde przedsięwzięcie niesie za sobą jakieś ryzyko, jednak zaciągnięcie zobowiązania przez gminę, jeśli w ogóle byłoby to możliwe, a następnie realizacja inwestycji własnymi siłami jest o wiele bardziej ryzykowna - wszystkie ryzyka i zadania byłyby wtedy położone na gminie.
 
15. Jaka jest pewność, że projekt PPP budowy nowej elektrociepłowni nie skończy się tak samo, jak projekt budowy olsztyńskiego stadionu w tej samej formule?

Zobacz odpowiedź

Model PPP jest rozwiązaniem skomplikowanym, niemniej jednak jest rozwiązaniem, które zostało przećwiczone. Zarówno w Polsce jak i w Europie istnieje szereg projektów, które opierają się o taki model, chociażby największy obecnie projekt energetyczny w Polsce - budowa spalarni w Poznaniu.

Najwyższa Izby Kontroli pozytywnie ocenia działania prowadzone w modelu PPP, a Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że w następnej perspektywie finansowania, ze względu na ograniczenia budżetowe, rozwiązaniem dla absorpcji środków zewnętrznych przez samorządy są właśnie działania w formule Partnerstwo Publiczno-Prywatnego. Biorąc pod uwagę kondycję samorządów oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia, są one skazane na korzystanie z różnych instrumentów finansowych (w tym również PPP), umożliwiających realizację zadań własnych gminy. W Polsce w formule PPP realizuje się budowę parkingów, dróg, budowę i modernizację dworców kolejowych, szpitali i innych obiektów oraz instytucji publicznych. Oczywiście nie ma projektów powtarzalnych, do każdego należy podejść indywidualnie i każdy musi być jak najlepiej przygotowany, uwzględniając różne uwarunkowania i kryteria.
 
Zapraszamy również na stosowne strony internetowe zajmujące się problematyką rozwoju PPP w Polsce np. www.ppp.gov.pl czy www.ppportal.pl. Można tam śledzić listę projektów, zarówno dużych inwestycji, jak i tych mniejszych, które zakończyły się sukcesem.
 
16. Dlaczego w tak istotnej gospodarczo kwestii Rada Miasta nie podejmuje uchwały, a głosuje nad oświadczeniem?

Zobacz odpowiedź

Paragraf 1 Regulaminu Rady Miasta Olsztyna, stanowiący załącznik nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna mówi, że oprócz uchwał Rada Miasta może podejmować zalecenia i wnioski do klubów radnych i Prezydenta; deklaracje zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania oraz obecne w Punkcie 3. oświadczenia, zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Oświadczenie jest w tym momencie niezbędne, ponieważ Spółka MPEC znajduje się w istotnym momencie projektu – są to negocjacje z oferentami oraz konieczność rozpoczęcia prac nad skonstruowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umowy PPP, umowy na roboty budowlane, umowy spółki celowej oraz innych dokumentów, w których będą znajdować się konkretne zapisy. Spółka MPEC chce, aby jej stanowisko było zgodne ze stanowiskiem Rady Miasta. Kiedy projekty umów, dokumentów i specyfikacji będą gotowe, Rada Miasta będzie zobligowana do zajęcia stanowiska, które umożliwi przeprowadzenie procesu ostatecznego wyboru oferenta i, w konsekwencji, realizacji projektu. Ponieważ obecnie nie podejmowana jest decyzja o dysponowaniu majątkiem komunalnym, właściwym dokumentem do wyrażenia akceptacji Rady Miasta odnośnie modeli i realizacji prac przygotowawczych przez MPEC, jest podjęte Oświadczenie. Jest to pewien etap wskazujący na stan prowadzonego postępowania, a także potwierdzenie, że podejmowane i zaakceptowane wcześniej przez Radę Miasta działania są właściwe.
 
17. Jakie przesłanki przemawiają za budową źródła ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej?

Zobacz odpowiedź

W związku z ograniczeniami emisji CO2, Polska będzie musiała w najbliższych latach wyłączyć od 3-4 tys. MW, produkowanych przez przestarzałe elektrownie. Oznacza to, że już w przyszłym roku w Polsce, mogą wystąpić niedobory energii elektrycznej. Kogeneracja jest procesem, który pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie energii zawartej w paliwie. Jeśli więc w Olsztynie konieczne jest wykorzystanie paliwa w celu uzyskania energii cieplnej, uważa się za zasadne wygenerowanie przy tej okazji optymalnej ilości energii elektrycznej, która jest bezsprzecznie niezbędna miastu.

Projekt wpisuje się w politykę europejską i krajową w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, wraz z odzyskiem energii oraz w politykę energetyczną Polski do roku 2030, w której wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji wskazano jako rozwiązanie o wysokiej efektywności. Oczywiście niepewna sytuacja prawna oraz zmiany decyzji rządu odnośnie wsparcia kogeneracji nie pomagają w podejmowaniu ostatecznych decyzji, w kwestii udziału produkcji energii elektrycznej w projekcie olsztyńskim.
 
18. Czy to dobry pomysł aby wiązać system zagospodarowanie odpadów komunalnych z budową elektrociepłowni?

Zobacz odpowiedź

Połączenie dwóch projektów, a więc budowy elektrociepłowni z wykorzystaniem paliwa alternatywnego, które będzie produkowane w całym województwie, pozwala rozwiązać dwa bardzo istotne problemy miasta i regionu.

Na terenie Olsztyna realizowany jest komplementarny projekt pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.” Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Budowa specjalistycznego zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyczyni się do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach, w tym redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Problem unieszkodliwiania odpadów da o sobie dotkliwie znać już wkrótce, w roku 2016. Wtedy zostaną bowiem zamknięte wszystkie wysypiska dla odpadów komunalnych, zawierających wartość energetyczną, które będą musiały być unieszkodliwione w sposób inny niż składowanie. Na dziś nie ma alternatywy – paliwo z odpadów można spalać tylko w specjalistycznej instalacji np. w cementowni. Szacuje się, że w skali Polski będzie produkowane wkrótce 3-4 mln tony preRDF, a cementowanie mogą przyjmować 1,5 mln ton. Najbliższa cementownia znajduje się setki kilometrów od Olsztyna, dowóz odpadów w tak odległe miejsce wiąże się ze znacznymi kosztami, którymi musieliby zostać obciążeni mieszkańcy.

Rozwiązaniem jest zagospodarowanie paliwa alternatywnego na miejscu, to znacznie redukuje koszty po stronie zagospodarowania odpadów oraz pozwala na uzyskanie bardzo przewidywalnego i stabilnego źródła paliwa na cele grzewcze. Wykorzystanie paliwa z odpadów komunalnych w ogrzewaniu miast jest powszechnie stosowane w ponad 400 instalacjach w Europie. Takie instalacje są często lokowane w centrach dużych miast, ponieważ stawiane wobec tych obiektów wymogi odnośnie emisji zanieczyszczeń, zapewniają pełne bezpieczeństwo dla środowiska i ludności. Dlatego władze miasta podjęły decyzję o połączeniu obu projektów, poprzez wykorzystanie w nowej elektrociepłowni paliwa wytwarzanego z odpadów komunalnych. Zamiast składowania, przetworzone odpady będą mogły być wykorzystane do celów energetycznych. Rezultatem projektu będzie strumień paliwa alternatywnego w ilości ok. 45-50 tys. Mg rocznie. Uruchomienie instalacji planowane jest na III kwartał 2015 r.
 
19. Dlaczego pomysł połączenia budowy elektrociepłowni z zagospodarowaniem odpadów pojawił się tak nagle?

Zobacz odpowiedź

Od samego początku, w toku prac analitycznych brano pod uwagę kwestię wykorzystania paliwa alternatywnego. Między innymi „Wstępne studium wykonalności” z grudnia 2011 rozpatruje taki wariant (wariant MPSiG).

Opcję instalacji do spalania paliwa alternatywnego przedstawiano na spotkaniach konsultacyjnych w 2012 roku. Dyskutowali na ten temat również specjaliści w trakcie debaty eksperckiej, zorganizowanej na potrzeby konsultacji społecznych w 2012 roku. Informację na ten temat publikował portal branżowy cire.pl, nasze lokalne media m. in. Gazeta Olsztyńska i Nasz Olsztyniak - październik 2012, lipiec 2013, Radio Olsztyn – lipiec 2013. Temat poruszany był również przez wszystkie olsztyńskie media jesienią 2013 roku, w kontekście informacji o mandacie negocjacyjnym naszego województwa na nową perspektywę unijnego finansowania. Szczegóły doniesień prasowych można prześledzić na portalu, w zakładce „Media o projekcie”.

W grudniu 2013 roku Projekt EC Olsztyn został szczegółowo omówiony z miejskimi radnymi podczas spotkań z poszczególnymi klubami. Temat zagospodarowania odpadów w projekcie był jednym z tematów wiodących.
 
20. Czy wykorzystywanie paliwa alternatywnego RDF nie jest krokiem w stronę zatruwania naturalnego środowiska Olsztyna?

Zobacz odpowiedź

W dzisiejszych czasach prawnie niedopuszczalne jest zbudowanie instalacji zanieczyszczającej środowisko. Odnosi się to do wszystkich stosowanych paliw. Polskie przepisy, oparte również o Dyrektywy unijne, mówią jednoznacznie, jakie należy spełnić kryteria, aby taka instalacja mogła powstać i zostać dopuszczona do użytkowania. Szczególnie wymagające kryteria stawia się wobec instalacji spalających paliwa odpadowe, co powoduje, że poziomy emisji z takich zakładów są nawet niższe niż z tradycyjnych ciepłowni węglowych, takich jak np. Ciepłownia Kortowo. Oczywiście tak rygorystyczne względy bezpieczeństwa odnośnie zanieczyszczenia środowiska wiążą się z relatywnie wyższymi kosztami budowy takich instalacji.
 
21. Jak będzie się kształtować cena ciepła, pochodzącego z nowego źródła? Czy Spółka PPP nie narzuci mieszkańcom wysokich cen?

Zobacz odpowiedź

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie bezpiecznego systemu ciepłowniczego w Olsztynie. Natomiast głównym kryterium wyboru oferty jest cena ciepła, uzależniona od przyjętej koncepcji technicznej, modelu operacyjnego, paliwa, założeń finansowych. W założeniach modelowych, na obecnym etapie postępowania, przyjmuje się, że cena ciepła powinna być porównywalna do ceny ciepła wytwarzanego z węgla, w miejskiej ciepłowni. Spółka nie będzie mogła narzucić innych cen ciepła, niż te, które zostaną ustalone na etapie wyboru oferty i zawarcia umowy PPP. Metodologia waloryzacji ceny ciepła będzie ściśle ustalona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie zapisów umownych PPP będzie co roku podlegało kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.
 

 

 

facebook