Pytania 2016

 

1. Czy istnieją dokumenty, potwierdzające ostateczną decyzję Michelin o zaprzestaniu dostaw ciepła i konieczności budowy nowego źródła?

Zobacz odpowiedź

W październiku 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło. W uchwale zostały zapisane kierunki działań, związane z rozwiązywaniem problemu braku ciepła po roku, wówczas jeszcze, 2015. Już w tym dokumencie zapisano pełną informację o opinii i decyzji podjętej przez Michelin o zaprzestaniu dostaw ciepła. W roku 2012, kiedy rozpoczęły się konsultacje społeczne, na spotkaniu obecny był również przedstawiciel firmy Michelin. Było to spotkanie otwarte, na którym zostało konkretnie przedstawione stanowisko Michelin. Firma jednoznacznie określiła, że kończy współpracę w zakresie dostawy ciepła i nie zamierza inwestować w obecną elektrociepłownię, nie przyjmuje również opcji jej przejęcia i modernizacji przez MPEC.
Po przeprowadzeniu szeregu negocjacji, ostatecznie pomiędzy władzami koncernu a Prezydentem Olsztyna, w listopadzie 2015 r. podpisane zostało porozumienie w zakresie zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców. Porozumienie gwarantuje dostawy do roku 2020, tak aby mógł być zrealizowany projekt budowy nowego źródła.
Korespondencja z Michelin S.A. w kwestii dostaw ciepła została przez koncern objęta klauzulą poufności. W czerwcu br. klauzula poufności została zdjęta jedynie z 4 pism, które publikujemy w załączeniu:
 

2. Uwaga wstępna dotycząca formy przeprowadzonych do tej pory tzw. konsultacji społecznych.

- Brak konsultacji społecznych z dużymi odbiorcami energii cieplnej w Olsztynie, takimi jak: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, ZBK, które dysponują zespołem kwalifikowanych specjalistów do merytorycznej oceny przedstawianego projektu.
- Przeprowadzone do tej pory spotkania nazwane konsultacjami społecznymi nt. projektowanej elektrociepłowni – spalarni nie spełniły swej podstawowej roli poinformowania społeczeństwa miasta i województwa Olsztyna o istotnych informacjach dotyczących projektu

Zobacz odpowiedź

Władze miasta oraz MPEC prowadzą od kilku lat intensywny proces dialogu i konsultacji z przedstawicielami mieszkańców Olsztyna. W roku 2012 dobyły trzy spotkania w ramach konsultacji społecznych (raport) , a w kolejnych latach wielokrotnie spotykano się z mieszkańcami w ramach Rad Osiedlowych. W trakcie konsultacji społecznych w 2012 roku strona społeczna przedstawiła swoje propozycje rozwiązania problemu deficytu mocy wytwórczych w Olsztynie. Wszystkie proponowane warianty zostały rozpatrzone i poddane wnikliwej analizie.
 
Spotykano się również kilkukrotnie z wszystkimi klubami radnych, prezentując szczegółowo założenia projektu i argumentowano propozycje realizacji projektu. Dodatkowo w roku 2015 zorganizowano dwie duże debaty eksperckie, na które zaproszono mieszkańców, stowarzyszenia oraz przedstawicieli władz miasta i województwa. W przypadku największych odbiorców ciepła, w celu właśnie uzyskania odpowiedniego poziomu komunikacji i dialogu w roku 2008, powołano Radę na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa w Olsztynie, w której skład weszli przedstawiciele największych spółdzielni mieszkaniowych oraz firm deweloperskich. Na spotkaniach Rady, Zarząd Spółki prezentował koncepcję projektu wraz z przeprowadzeniem dyskusji.
 
Od 2012 roku działa strona internetowa dedykowana projektowi, za pomocą której zainteresowane osoby mogą zadawać pytania lub przedstawić swoje propozycje dotyczące projektu. Odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczane są również na tej stronie. Równolegle od 2015 roku prowadzona jest intensywna kampania informacyjna, a w ramach wydarzeń miejskich czy osiedlowych organizowane są stoiska informacyjne dla mieszkańców. W olsztyńskich i ogólnopolskich mediach prezentowane były dziesiątki publikacji, przybliżające mieszkańcom uwarunkowania projektu odbudowy mocy wytwórczych.
 

3. Jaką ostatecznie kwotę przewiduje się na całość projektowanego źródła ciepła i który podmiot ile wnosi nakładów?

Zobacz odpowiedź

Wartość nakładów na realizację projektu oszacowano na poziomie 400 mln zł. W ramach tych środków zrealizowana ma być inwestycja budowy nowego źródła – elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym, kotłownia szczytowa na gaz oraz modernizacja ciepłowni miejskiej w Kortowie w kierunku spełnienia wymogów dyrektywy IED. Wkład kapitałowy do przedsięwzięcia pochodzić będzie przede wszystkim z Funduszy Skarbu Państwa – PFR oraz w dużo mniejszym stopniu z wkładu gotówkowego Partnera Prywatnego. Spółka miejska MPEC wnosi aportem, jako wkład kapitałowy niepieniężny, ciepłownię miejską, która będzie w ramach projektu zmodernizowana.
 

4. Czy spalarnia jest już budowana? Dochodzą do nas informacje, ze już jest wyrównywany grunt pod budowę. Czy to prawda?

Zobacz odpowiedź

Od 2012 roku toczy się postępowanie związane z wyborem partnera prywatnego, z którym zostanie zawiązana spółka PPP w celu realizacji projektu. Postępowanie ma na celu wyłonienie partnera, który zaoferuje najbardziej korzystną dla mieszkańców cenę ciepła. Taki partner nie został jeszcze wybrany, zatem projekt nie przeszedł jeszcze do fazy budowlanej. Inwestycja zanim zacznie być realizowana, musi być najpierw zaprojektowana oraz uzyskać stosowne pozwolenia administracyjne, w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę.
 
Na działce przy ulicy Lubelskiej, przeznaczonej pod budowę, prowadzone są obecnie wyłącznie prace pielęgnacyjne, związane z usunięciem części roślinności oraz niezbędne badania geologiczne gruntu.
 
 
5. Jaki jest stan zaawansowania prac w sprawie budowy elektrociepłowni? Czy jest projekt budowlany?

Zobacz odpowiedź

Obecnie opracowana jest docelowa koncepcja przedsięwzięcia na bazie szczegółowych analiz i ekspertyz, w tym Studium Wykonalności. Przygotowano również komplet dokumentacji pozwalającej na zaproszenie oferentów do złożenia ofert, min. program funkcjonalno – użytkowy oraz pakiet umów projektowych. Na bazie pozytywnie zaopiniowanego przez RDOŚ i Sanepid, Raportu Odziaływania Inwestycji na Środowisko, uzyskana została Decyzja Środowiskowa. Uzyskano również stosowne warunki przyłączenia do sieci niezbędnych mediów. Projekt budowlany będzie wykonany przez wybranego w toku konkurencyjnego przetargu oferenta.
 
 
6. Kim jest prywatny udziałowiec? (lista firm zainteresowanych) Czy PFR jest udziałowcem kapitałowym, czy wyłącznie donatorem? Czy po dofinansowaniu pozostaje tylko dwóch udziałowców? Uwaga: z materiałów informacyjnych przekazanych przez Urząd Miasta wynika, ż jest już jakiś krąg partnerów. Dialog konkurencyjny miał być prowadzony do listopada 2015 roku. Zaproszenie do składania ofert miało zostać przekazane z końcem grudnia 2015.

Zobacz odpowiedź

Postępowanie na wybór oferenta – Partnera Prywatnego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z Ustawą PZP. Postępowanie zostało ogłoszone 29 listopada 2012. W pierwszym etapie, na podstawie kryteriów dopuszczających, w maju 2013 r. w procedurze preselekcji wybrano 5 podmiotów, które przystąpiły do dialogu. Ich lista jest publicznie dostępna od momentu wyboru na stronie www.ec.olsztyn.pl.
 
PFR pełni w projekcie rolę udziałowca kapitałowego, który przystąpi do Spółki PPP po zawiązaniu jej przez stronę publiczną i partnera prywatnego.
 
7. Jaki jest koszt transportu śmieci z poszczególnych gmin? Czy miasto będzie płaciło za dostawę śmieci? Uwaga: zgodnie z założeniami instalacja ma przyjmować 100 tys. ton paliwa alternatywnego (19 12 10 zgodnie z katalogiem odpadów) w ciągu roku. W jakim celu jedna instalacja ma obsługiwać teren całego województwa KOSZTY TRANSPORTU!!! Z jakich źródeł będą śmieci dostarczane bezpośrednio do ZGOK. Frakcja niepalna ze ZGOK będzie prawdopodobnie znów odwożona. Dokąd? Jaki będzie koszt? Gdzie konkretnie będą odpady niepalne? Uwaga: jeśli to płaci MPEC, to czemu wszystko nie jest ujęte w taryfie?

Zobacz odpowiedź

Analizy ekonomiczne na poziomie centralnym wykazały zasadność koncentracji odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Powoduje to znaczną redukcję jednostkowych kosztów w przeliczeniu na jednego mieszkańca czy też na tonę przetworzonych odpadów. Takich instalacji (min. ZGOK), koncentrujących odpady w celu ich przetworzenia i pełnego odzysku surowców, zostało wybudowanych w regionie 6.
 
Przetwarzanie odpadów skutkuje powstaniem palnej frakcji resztkowej, która nie może być składowana. Instalacja w nowej elektrociepłowni, zgodnie z WPGO, będzie pełnić rolę ogniwa domykającego system gospodarki odpadami i będzie zagospodarowywać pozostałą frakcję palną. 50% wsadu paliwowego pochodzić będzie z instalacji ZGOK, znajdującej się w bezpośredni sąsiedztwie planowanej elektrociepłowni. Koszty transportu z innych instalacji zostaną pokryte przez wytwórców paliw alternatywnych w ramach opłaty za przyjęcie tej formy odpadów przez instalację. Technologia energetycznego zagospodarowania frakcji palnej, ze względu na bardzo zaawansowaną technologię, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ma sens ekonomiczny przy pewnej określonej skali wielkości.
 
W sytuacji zaniechania budowy instalacji w Olsztynie, alternatywą dla zagospodarowania frakcji palnych będzie kierowanie ich od odległych spalarni lub cementowni, co wiąże się ze znaczenie wyższymi kosztami transportu!
Frakcja niepalna (frakcja mineralna, balast itp.) z odpadów komunalnych nie jest odpadem niebezpiecznym i może być składowana na wysypisku.
 
Koszty zagospodarowania odpadów, aż do ich całkowitego unieszkodliwienia, a więc również koszty związane z transportem leżą po stronie wytwórcy odpadów.
 
 
8. Gdzie będą składowane odpady niebezpieczne: popioły i żużle powstałe w wyniku spalania śmieci (grupa 19 zgodnie z katalogiem odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 grudnia, 2014 r.)?

Zobacz odpowiedź

Do odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku procesu spalania zaliczane są wyłącznie popioły lotne. Ze względu na fakt wykorzystania przez Instalację wyłącznie paliwa alternatywnego o kodach „19” zawartość części mineralnych, z których powstaje odpad, jest znacząco niższa niż w odpadach zmieszanych czy w węglu. Dodatkowo, wybrana rusztowa technologia spalania również generuje mniej pyłów niż inne np. technologia fluidalna.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla elektrociepłowni, umożliwia zagospodarowanie odpadów pochodzących z instalacji oczyszczania spalin przez bezpośrednie przekazanie uprawnionym firmom lub przetworzenie na miejscu i zmiany statusu tych odpadów na inne niż niebezpieczne.
 
Dobre praktyki gospodarowania tego typu odpadami są właśnie w Polsce wypracowywane w związku z rozruchem 5 nowych spalarni. Uruchomienie instalacji w Olsztynie w 2020 roku pozwoli na wykorzystanie najbardziej optymalnej, sprawdzonej w praktyce metody.
 
Aktualnie jako najkorzystniejsze ekonomicznie i środowiskowo rozwiązanie ocenia się deponowanie popiołów w rekultywowanych kopalniach soli. Stosowne rozmowy w tym kierunku zostały już zainicjowane.
 
 
9. Czy istnieje celowość budowy elektrociepłowni, w świetle:
- spadku zapotrzebowania na moc zamówioną,
- alternatywnych źródeł ciepła,
- ocieplenia klimatu?

Zobacz odpowiedź

Należy zaznaczyć, że elektrociepłownia budowana jest w związku z zapowiedzianym wycofaniem się koncernu Michelin - prywatnej spółki, z dostaw ciepła do miasta (ok. 50% dzisiejszego wolumenu dostaw). Zapotrzebowanie całkowite na moc zamówioną zostało zbilansowane w perspektywie kolejnych lat, z uwzględnieniem faktu spadku zapotrzebowania na ciepło, wywołanego przede wszystkimi zmianami klimatu i wzrostem efektywności energetycznej obiektów . W związku z powyższym, wszystkie źródła zaprojektowane w systemie ciepłowniczym w Olsztynie, zostały dobrane w sposób adekwatny do tych prognoz. Nowa instalacja opalana paliwem energetycznym pełniła będzie rolę źródła podstawowego pokrywającego ok. 30 % zapotrzebowania na ciepło. Zmodernizowana ciepłownia w Kortowie pokrywać będzie dalsze 65% zapotrzebowania. Zapotrzebowanie szczytowe i rezerwowe (najzimniejsze dni lub okresy remontów i awarii) pokrywać będą kotły gazowe.
 
10. Czy została przeprowadzona ekonomiczna analiza inwestycji? Jeśli tak, to czy można się z nią zapoznać?

Zobacz odpowiedź

Na każdym etapie przygotowania do rozpoczęcia projektu a także w trakcie prowadzonych już prac projektowych przeprowadzonych zostało szereg analiz dotyczących wszelkich aspektów przedsięwzięcia, w tym analiz ekonomicznych. Od początku postępowania w projekt zaangażowanych jest szereg wysokiej klasy ekspertów, których zadaniem jest analiza założeń i warunków otoczenia oraz prawidłowe ukształtowanie ostatecznej koncepcji. Bardzo duży wkład w wypracowanie modelu wniósł zespół analityków Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy głównie skupił swoją uwagę na aspekcie wykonalności ekonomicznej. Wszystkie wykonane analizy poza materiałami informacyjnymi dostępnymi publicznie na stronie www.ec.olsztyn.pl, stanowią element dokumentacji projektu, która jest objęta postepowaniem przetargowym w oparciu o Ustawę PZP i z tego tytułu do momentu zakończenia tego procesu nie może być ujawniona.
 
11. Czy prawdą jest, że spalarnia będzie spalać głównie gaz, a jedynie 30% śmieci? Co będzie głównym czynnikiem paliwowym?

Zobacz odpowiedź

W elektrociepłowni przy ul. Lubelskiej wybudowana będzie główna instalacja kogeneracyjna (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej) opalana paliwem alternatywnym, która do systemu ciepłowniczego wprowadzi ok. 750-800 tys GJ, co będzie stanowić ok. 40 % pokrycia zapotrzebowania mieszkańców na ciepło. Dodatkowo w trakcie najzimniejszych dni oraz w czasie remontów będą pracować gazowe kotłownie szczytowo –rezerwowe pokrywające zapotrzebowanie na ciepło w ilościach od ok. 40 tys. GJ, tj. ok. 2% zapotrzebowania. Pozostałą ilość niezbędnego do pokrycia potrzeb ciepła wytworzy zmodernizowana ciepłownia w Kortowie.
 
12. Na jakiej podstawie obliczono, ze miasto zbierze ilości śmieci potrzebną do spalenia? Według analizy, którą otrzymaliśmy nie będzie tyle odpadów. (Konkurencja z Novago)

Zobacz odpowiedź

Ilość dostępnego do zagospodarowania paliwa alternatywnego wynika z analiz i założeń będących podstawą aktualnego projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. WPGO jest zgodny z projektem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt KPGO z marca 2016 r. natomiast określa znacznie wyższy wolumen produkcji frakcji palnej uwzględniając już proponowane poziomy odzysku dla kolejnych lat, niż niezbędny do realizacji projektu MPEC strumień paliwa.
 
W celu ustalenia i potwierdzenia dostępności tego paliwa w kolejnych latach, została przeprowadzona analiza ekspercka, która dodatkowo została zaktualizowana po ukazaniu się projektu KPGO i nowych wytycznych odnośnie odzysku. Ze wszystkimi istniejącymi na terenie województwa producentami frakcji palnej ustalono dostępne potencjały oraz podpisano stosowne porozumienia ustalające zasady dostawy.
 
 

 

 

facebook