Poznaj zasady według jakich przebiega plebiscyt

Zasady plebiscytu „Architektura EC Olsztyn”
 
1. Organizatorem plebiscytu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn. 
 
2. Plebiscyt rozumiany jest jako powszechne głosowanie uczestników plebiscytu w celu wybrania najlepszej koncepcji architektonicznej elektrociepłowni. Wybór koncepcji następuję spośród trzech koncepcji architektonicznych przygotowanych na zlecenie MPEC Sp. z o.o. Plebiscyt ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich mieszkańców Olsztyna. Plebiscyt nie stanowi referendum.
 
3. Wybrana w Plebiscycie Koncepcja będzie inspiracją dla wykonawców projektu architektonicznego obiektu nowej elektrociepłowni, która po planowanym uruchomieniu będzie dostarczać ciepło na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie. W szczególności Koncepcja, wskazana przez uczestników plebiscytu, zostanie dołączona przez Zamawiającego (Organizatora) do specyfikacji przetargowej (SIWZ) związanej z prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. postępowaniem na „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, w trybie dialogu konkurencyjnego w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym”. Ze względu na specyfikę tego postępowania, w celu optymalizacji kosztów realizacji projektu elektrociepłowni, Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji wskazanej w Plebiscycie koncepcji.
 
4. Za koncepcję wskazaną w Plebiscycie uważa się koncepcję, na którą uczestnicy Plebiscytu oddadzą w głosowaniu jak największą ilość głosów. Weryfikacja i przeliczenie głosów dokonane zostanie przez Komisję Plebiscytową powołaną przez Organizatora. 
 
5. Głosowanie odbywa się drogą internetową poprzez stronie www.ec.olsztyn.pl/plebiscyt oraz drogą tradycyjną, poprzez wypełnienie papierowego kuponu (głosu) i wrzucenie go do jednej z ośmiu specjalnie oznakowanych urn do głosowania. Za ilość oddanych na daną koncepcję głosów uważa się sumę głosów oddanych drogą tradycyjną oraz internetową.
 
6. Plebiscyt trwa od 04.12.2015 od godz. 00:00 do dnia 20.12.2015 roku do godziny 22:00 w głosowaniu internetowym. W punktach stacjonarnych głosowanie drogą tradycyjną będzie możliwe zgodnie z godzinami otwarcia tych punktów. 
 
7. Urny do głosowania tradycyjnego będą zlokalizowane w następujących miejscach na terenie Olsztyna: Wodne Centrum Rekreacyjno - Sportowe „Aquasfera” al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 69b; siedziba Mpec Spółka z o. o. ul. Słoneczna 46; Punkt Obsługi Mieszkańca w Galerii Warmińskiej ul. Tuwima 26; Punkt obsługi mieszkańców w Ratuszu Plac Jana Pawła II nr 1; Filia Biblioteki Publicznej nr 10 (Abecadło) al. Piłsudskiego 16; Filia Biblioteki Publicznej nr 12 ul. H. Sawickiej 2; Filia Biblioteki Publicznej nr 9 ul. Żołnierska 47; Filia Biblioteki Publicznej nr 11 (Planeta 11) al. Piłsudskiego 38. 
 
8. Urny z głosami zostaną również udostępnione mieszkańcom podczas wybranych wydarzeń kulturalnych oraz sportowych na terenie Olsztyna. Informacja na temat mobilnych punktów do głosowania pojawi się na stronie internetowej www.ec.olsztyn.pl/plebiscyt. 
 
9. Uczestnik plebiscytu głosuje wyłącznie na jedną z trzech koncepcji. Kupon (głos) z zaznaczoną więcej niż jedną koncepcją uznany będzie za nieważny. Kupon uznaje się za nie ważny również w przypadku niejednoznacznego wskazania którejś z koncepcji.
 
10. Uczestnik głosowania internetowego może wpisać w przygotowanym do tego celu odpowiednim polu swoją opinię lub komentarz na temat koncepcji architektonicznej, na którą oddaje głos. Informacje wpisane w to pole będą widoczne wyłącznie dla Organizatora. Wpisanie opinii w głosowaniu internetowym nie jest obowiązkowe. Pozostawiając opinię głosujący zgadza się na jej publikację. Wśród uczestników, którzy wyrażą swoją pisemną opinię na temat koncepcji oraz podadzą swój adres e-mail rozlosowane zostaną upominki firmowe.
 
11. Pozostawiając adres mailowy głosujący zgadza się na otrzymywanie wiadomości o charakterze informacyjnym od MPEC Spółka z o. o. 
 
12. Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną w dniu 11.01.2016 roku na stronie www.ec.olsztyn.pl/plebiscyt  oraz w mediach. 
 
13. Zasady plebiscytu znajdują się na stronie www.ec.olsztyn.pl/plebiscyt, a także do wglądu głosujących przy każdej z urn. Oddając głosu, uczestnik akceptuje zasady plebiscytu.
 
14. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych zasad zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nie ważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie niniejsze zasady obowiązują i pozostają w mocy.
 
15. Pytania związane z plebiscytem prosimy zgłaszać do: Andrzej Sadowski tel. +48 503 691 169, e-mail: andrzej@loudmonkey.pl.
facebook