Nowa Ekociepłownia dla Olsztyna

Planowana  elektrociepłownia to przemyślana, nowoczesna instalacja wykorzystująca odnawialne źródło energii jakim jest RDF - lokalne paliwo powstające jako pozostałość po procesie odzysku surowców z odpadów komunalnych. To po prostu Dobra Energia dla Olsztyna.
Wierzymy, że dzięki  spotkaniom i działaniom informacyjnym, mieszkańcy Olsztyna docenią racjonalność i efektywność ekologiczną proponowanych rozwiązań. 

Korzyść dla środowiska

Nowa elektrociepłownia wraz z instalacją termicznego unieszkodliwiania frakcji energetycznej odpadów komunalnych funkcjonować będzie w oparciu o najnowocześniejsze technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, które umożliwiają budowę tego rodzaju zakładów nawet w centrach miast. Odpowiednie parametry procesu spalania, kontrolowana jakość paliwa oraz najnowocześniejsze technologie oczyszczania spalin skutkować będą praktycznie bezemisyjnym działaniem instalacji.
 
 
Odległość terenów zabudowy mieszkaniowej i terenów chronionych od zakładu powoduje, że ryzyko konieczności zastosowania dodatkowych, w stosunku do standardowych, rozwiązań ograniczających hałas jest niewielkie. Teren inwestycji znajduje się w obszarze przemysłowym, gdzie nie występują tereny prawnie chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody. Znaczne odległości od terenów chronionych powodują, że obiekt nie będzie znacząco oddziaływał na te tereny.
 
Z uwagi na różnych dostawców – ZGOK Olsztyn i pozostałe RIPOKi, paliwo wytworzone z odpadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, może mieć różne parametry i stopień przetworzenia, nadal pozostając odpadem zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odpadach. Tym samym dla instalacji w Olsztynie obowiązywać będą takie same restrykcyjne przepisy, jak dla spalarni odpadów zmieszanych.
 
Zgodnie z Raportem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie - Raport o stanie środowiska województwa warmińsko - mazurskiego w 2012 roku, rozdział „Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”, nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących wartości kryterialnych w powietrzu, poza zawartością benzo(a)pirenu w pyle PM10. Przekroczenia stężeń benzo(a)pirenów nie powinny mieć wpływu na pracę planowanej elektrociepłowni ani na pracę istniejącej Ciepłowni Kortowo. Tym bardziej, że realizacja inwestycji łączy się z równolegle z zastąpieniem źródła emisji, jakim jest Elektrociepłownia Michelin, nowoczesnym źródłem spełniającym wysokie wymagania wynikające z dyrektywy IED.
Standardy emisyjne określone dla instalacji spalania odpadów są na tyle zaostrzone w stosunku do wymagań dla jednostek spalających paliwa konwencjonalne, że wpływ spalarni na jakość powietrza jest zazwyczaj znikomy.
 
Podczas spalania paliwa odpadowego powstaną następujące strumienie odpadów:
 • żużle w przypadku technologii rusztowej/ popiół denny dla technologii fluidalnej;
 • popioły lotne, pyły z kotłów;
 • odpady stałe z oczyszczania spalin.
Żużle czy popioły denne są odpadami innymi niż niebezpieczne, a w krajach eksploatujących instalacje spalania odpadów, żużle wykorzystywane są najczęściej na składowiskach odpadów jako materiał do rekultywacji. 
 
W zależności od wyboru technologii powstaną następujące odpady paleniskowe:
 • z kotła rusztowego: żużel paleniskowy, popiół lotny i inne produkty oczyszczania spalin;
 • z kotła fluidalnego: popiół denny, popiół z cyklonu, popiół lotny z filtra oraz inne produkty oczyszczania spalin.
Ilość powstałych odpadów paleniskowych zależy od morfologii spalanych odpadów, natomiast udziały popiołu lotnego i żużla/popiołu dennego w całkowitej masie odpadów paleniskowych zależą od konstrukcji paleniska.
Przewiduje się stabilizację lub zestalanie odpadów niebezpiecznych tak, aby po przetworzeniu stanowiły one odpad inny niż niebezpieczny. 
 

Dobra Energia dla Olsztyna

Pod hasłem "Poczuj Dobrą Energię" prowadzimy kampanię informacyjną. Chcemy powiadomić, zaciekawić, a przede wszystkim - przekonać mieszkańców Olsztyna do projektu budowy nowej elektrociepłowni.

Zależy nam na szerokim dotarciu do jak największej liczby Olsztynian oraz poznaniu ich opinii na temat planowanej inwestycji, dlatego zaplanowaliśmy szereg działań, w tym:

 • strefy informacyjne w przestrzeni miejskiej,
 • konferencje i spotkania informacyjne,
 • działania edukacyjne,
 • działania animacyjne i  konkursy,
 • publikacje o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
 • wsparcie lokalnych inicjatyw naszych odbiorców ciepła,
 • możliwości spotkań i rozmów z ekspertami,
 • wycieczki techniczne,
 • badania ankietowe mieszkańców.
 
facebook