Kalendarium projektu oraz postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia usług do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

2016

30 grudnia 2016 r. - MPEC w Olsztynie złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych. Spółka ubiega się tym samym o dotację w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

28 grudnia 2016 r. - Radni Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego przyjęli wojewódzki plan gospodarki odpadami na lata 2016-2022. Plan obok szeregu działań służących min. zwiększeniu selektywnej zbiórki odpadów, zakłada również budowę w Olsztynie instalacji termicznego przekształacania frakcji palnej odpadów komunalnych

28 listopada 2016 r. - pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska odnośnie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022, w którym ujęta została planowana przez MPEC instalacja termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych.

15 kwietnia 2016 r. – zakończenie dialogu konkurencyjnego. W ramach postępowania odbyło się osiem rund dialogu konkurencyjnego oraz kilkanaście spotkań roboczych z Partnerami Prywatnymi. Zakończenie prac nad ostatecznym kształtem dokumentacji dla Projektu planowane jest na koniec maja br., a zaproszenie Wykonawców do składania ofert wystosowane zostanie z początkiem czerwca.

8 kwietnia 2016 r. -  podpisanie tzw. porozumienia horyzontalnego między MPEC oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach k./Ełku, dotyczącego dostaw paliwa wtórnego, pochodzącego z odpadów komunalnych do projektowanej elektrociepłowni.

31 marca 2016 r. - podpisanie umowy z firmą ENERGA o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowej Instalacji. Umowa gwarantuje dostarczanie energii elektrycznej dla zakładu przy ul. Lubelskiej oraz odbiór energii wyprodukowanej przez elektrociepłownię.

22 marca 2016 r. -  podpisanie tzw. porozumienia horyzontalnego między MPEC oraz Ekologicznym Związkiem Gmin "Działdowszczyzna", dotyczącego dostaw paliwa wtórnego, pochodzącego z odpadów komunalnych do projektowanej elektrociepłowni.

29 lutego 2016 – wydanie „Ostateczna” dla Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

25 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie nowej Instalacji do sieci gazowniczej. Dzięki tej umowie możliwe będzie dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby kotłowni szczytowej oraz jako paliwa rozpałkowego dla projektowanej elektrociepłowni.

 

2015 

30 grudnia 2015 r. - rozstrzygnięcie plebiscytu na wybór koncepcji architektonicznej nowej elektrociepłowni. Uczestnicy plebiscytu wybrali projekt przygotowany przez Biuro Architektoniczne Maciej Powązka.

22 grudnia 2015 r. - wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanego przez MPEC przedsięwzięcia.

4-20 grudnia 2015 r. -  plebiscyt na wybór jednej z 3 koncepcji architektonicznych, przygotowanych przez olsztyńskie biura.

12 listopada 2015 r. - wydanie opinii sanitarnej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla instalacji.

22 października 2015 r. - uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego w  ZGOK Olsztyn.

28 sierpnia 2015 r. - Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr IX/228/15 w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami na lata 2011-2016.

25 sierpnia 2015 r. - postanowienie RDOŚ do wniosku o wydanie decyzji oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przekształcania odpadów komunalnych, zapewniającej odzysk energii i dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

25 sierpnia 2015 r . - podpisanie tzw. porozumienia horyzontalnego między MPEC a ZGOK - największym dostawcą paliwa do projektowanej Ekociepłowni Olsztyn.

27 kwietnia 2015 r. – spotkanie grupy roboczej w sprawie prac nad sporządzeniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami do roku 2020. 

15 kwietnia 2015 r. – prezentacja Projektu MPEC w IV edycji międzynarodowego Forum of Biomass & Waste w Krakowie. 

27 marca 2015 r. – spotkanie MPEC i przedstawicieli dostawców paliwa alternatywnego z terenu województwa w sprawie omówienia stanu zaawansowania prac nad projektem oraz szczegółów dotyczących kontraktacji paliwa dla planowanej instalacji. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
11 luty 2015 r. - zakończenie VIII rundy negocjacji z kandydatami na partnera prywatnego. W trakcie szeregu spotkań w 2013, 2014 oraz 2015 roku omówione zostały wszystkie aspekty realizacji projektu oraz funkcjonowania przyszłej spółki PPP.
 
luty 2015 r. - pierwsze prace związane z przygotowaniem powierzchni działki przy ulicy Lubelskiej pod budowę obiektów spalarni; geologiczno-techniczne badania terenu.

2 lutego 2015 r. - spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – przedstawienie najistotniejszych założeń projektu oraz stanu zaawansowania prac, analiza możliwości pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania.

 

2014

14 listopada 2014 r. - podpisanie przez Ministra Infrastruktury oraz Zarząd Województwa Kontraktu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wskazującego projekt budowy nowego źródła jako przedsięwzięcie priorytetowe. Jednakże w dokumencie nie wskazano przedsięwzięcia w ramach finansowania projektów kluczowych województwa. Oznacza to konieczność ubiegania się o wsparcie pomocowe dla projektu w trybie konkursowym.
 
6 listopada 2014 r. - prezentacja projektu budowy spalarni frakcji palnej odpadów komunalnych w Olsztynie na X Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie.
 
5 listopada 2014 r. - prezentacja projektu budowy spalarni frakcji palnej odpadów komunalnych w Olsztynie na XI Międzynarodowej Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów - od planów do realizacji" w Bydgoszczy.
 
31 lipca 2014 r. - prezentacja projektu EC podczas 68. Forum "Energia - Efekt - Środowisko", połączonego z 19. Spotkaniem Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami", z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusza Ostapiuka, w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW. 
 
23 lipca 2014 r. - prezentacja projektu EC na konferencji „Uwarunkowania wykorzystania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach funduszy unijnych 2014-2020” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
12 czerwca 2014 r. -  prezentacja Projektu EC na seminarium "PPP - kryteria sukcesu w realizacji projektów inwestycyjnych", zorganizowanego w Warszawie.
 
5 czerwca 2014 r. - prezentacja pt. "Założenia formuły PPP związane z budową nowej EC działającej w wysokosprawnej kogeneracji w Olsztynie" na konferencji "Kogeneracja - perspektywy rozwoju inwestycji" w  Warszawie (organizator Progress Group).
 
3 czerwca 2014 r. - ogłoszenie postępowania pn. "Dostawa paliwa alternatywnego do spalarni Elektrociepłowni Olsztyn".
 
28 maja 2014 r. - uchwała Rady Miasta Olsztyna nr LIII/866/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu "Dzielnica przemysłowa - Wschód 4" gdzie planowana jest budowa nowej elektrociepłowni Olsztyn.
 
19 maja 2014 r. - zapoznanie władz miasta ze Studium Wykonalności Projektu EC, prezentacja w siedzibie MPEC.
 
9-10 kwietnia 2014 r. - promocja Projektu EC na I Konferencji pn. "Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie" organizowanej w Łodzi przez czasopismo "Nowa Energia".
 
9 kwietnia 2014 r. - prezentacja Projektu EC przez ministra Pawła Tamborskiego w trakcie X konferencji dla samorządów, organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
2 kwietnia 2014 r. - prezentacja zaawansowania prac prowadzonych w ramach postępowania na wybór partenera prywatnego członkom Olsztyńskiej Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa.
 
28 marca 2014 r. - zakończenie piątej rundy dialogu konkurencyjnego. Spotkania dotyczyły przede wszystkim kwestii finansowania przedsięwzięcia budowy nowej elektrociepłowni dla Olsztyna.
 
19 marca 2014 r. - prezentacja projektu EC Olsztyn w ramach konferencji informacyjnej „Sposób zagospodarowania odpadów w postaci paliwa alternatywnego w gminach województwa warmińsko-mazurskiego” organizowanej przez Marszałka Województwa.
 
20 lutego 2014 r. - zakończenie czwartej rundy dialogu konkurencyjnego. Spotkania poświęcone były wyłącznie kwestiom wypracowania docelowego rozwiązania technicznego dla Olsztyna.
 
4 lutego 2014 r. – podpisanie w Warszawie przez Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. porozumienia w sprawie wsparcia realizacji projektu budowy nowej elektrociepłowni oraz modernizacji Ciepłowni Kortowo; konferencja prasowa.
 
29 stycznia 2014 r. – przyjęcie przez olsztyńskich radnych na XLIX sesji Rady Miasta oświadczenia, zawierającego stanowisko w sprawie zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna, przy jednoczesnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego, pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych.
 
14 stycznia 2014 r. – spotkanie w JASPERS w Warszawie. Prezentacja projektu w kontekście możliwości ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania.
 

2013

31 grudnia  2013 r. – prezentacja projektu w obecności Marszałka Województwa pod kątem poparcia dla koncepcji wykorzystania paliwa alternatywnego z całego województwa.
 
16 grudnia 2013 r. – 20 stycznia 2014 r. - badania rynku instytucji finansowych dostarczających finansowanie kapitałowe.
 
20 listopada 2013 r. – spotkanie przedstawicielami Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych w siedzibie MPEC. Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy w zakresie dostaw paliwa alternatywnego do nowej elektrociepłowni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
19 listopada 2013 r. - spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – prezentacja projektu oraz rozpoznanie możliwości finansowania projektu ze środków krajowych w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych.
 
5 listopada – 20 grudnia 2013 r. - spotkania z Radnymi Miejskimi w celu przedstawienia aktualnego stanu prac nad projektem, jego głównych założeń oraz rozwiązań organizacyjno – biznesowych wypracowanych z partnerami prywatnymi na obecnym etapie dialogu konkurencyjnego.
 
8 października 2013 r. – debata w Polskiej Agencji Prasowej na temat Programu Polskich Inwestycji Rozwojowych. Udział Prezesa MPEC Konrada Nowaka.
 
2 października 2013 r. – spotkanie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, prezentacja Projektu.
 
27 września 2013 r. – spotkanie w siedzibie Polskich Sieci Energetycznych SA. w Warszawie dotyczące przyłączenia nowej elektrociepłowni do sieci elektroenergetycznej.
 
27 września 2013 r. – spotkanie robocze w siedzibie PIR w Warszawie: prace analityczne.
 
26 września 2013 r. – spotkanie w siedzibie ZGOK producentów paliwa alternatywnego w regionie, zainteresowanych jego utylizacją w nowej elektrociepłowni.
 
19 września 2013 r.– zawarcie umowy z firmą S Partner, która będzie doradzać organizacjom społecznym MPEC.
 
19 września - października 2013 r. – spotkania informacyjne z bankami: PKO BP, PEKAO SA, BZ WBK, EBRD (European Bank of Reconstruction and Development), Intensa Saopaolo, Espirito Santo Investment Bank.
 
17 września 2013 r. – spotkanie w siedzibie MPEC z przedstawicielami Banku BRE w celu zaprezentowania Projektu i zainteresowania finansowaniem.
 
12 września 2013 r. – spotkanie z Europejskim Bankiem inwestycyjnym w siedzibie MPEC w Olsztynie, kontynuacja rozmów o Projekcie, poznanie możliwości i warunków finansowania.
 
10 września 2013 r. – zawarcie umowy z doradcą do spraw technicznych, firmą Ramboll Polska Sp. z o.o.
 
3 września – 1 października 2013 r. – II runda dialogu, opracowanie modelu przedsięwzięcia, sposobu finansowania inwestycji, podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami.
 
28 sierpnia 2013 r. – spotkanie w siedzibie Polskich Inwestycji Rozwojowych w Warszawie w celu zainteresowania Projektem i przedstawienia możliwości udziału PIR w Projekcie.
 
26 lipca 2013 r. - list intencyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym wyrażone zostało zainteresowanie Projektem oraz deklaracja możliwości objęcia przez BGK lidera konsorcjum finansującego przedsięwzięcie.
 
18 czerwca – 2 lipca 2013 r.- I runda dialogu konkurencyjnego, spotkania informacyjne, prezentacja podmiotów uczestniczących w postępowaniu, zapoznanie partnerów prywatnych z przesłankami Projektu, jego ideą oraz oczekiwaniami strony publicznej.
 
12 czerwca 2013 r. – wizyta w siedzibie Europejskiego Banku Rozwoju w Warszawie w celu przedstawienie informacji o Projekcie.
 
5 czerwca 2013 r. – wznowienie współpracy z kancelarią BWW Banasik Woźniak i Wspólnicy, która będzie odpowiedzialna za stronę prawną postępowania.
 
14 maja 2013 r. – wybór 5 podmiotów, które uczestniczyć będą w postępowaniu PPP.
 
8 maja 2013 r. – spotkanie informacyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w celu zainteresowania Projektem.
 

2012

 
30 listopada 2012 r. – ogłoszenie postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia usług do miejskiej sieci ciepłowniczej”.
facebook