Kogeneracja i produkcja energii elektrycznej

Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej wskazuje na kogenerację jako najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii. Instalacja termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych przy ul. Lubelskiej wpisuje się politykę. Nowe źródło produkować będzie ciepło i energię elektryczną w jednym procesie technologicznym – w wysokosprawnej kogeneracji. 
 
 
Na zdjęciu: moduł kogeneracyjny w Ciepłowni Kortowo.
 
Poniższy rysunek ilustruje schematycznie wyniki obliczeń, wskazujących, iż do wyprodukowania tej samej ilości ciepła i energii elektrycznej w układzie skojarzonym, tj. w kogeneracji zużywana jest mniejsza ilość paliwa, niż to ma miejsce przy produkcji rozdzielonej, tj. w ciepłowni i elektrowni.
 
 

 

(źródło: www.kogeneracja.com.pl)
 
Duża część mocy zainstalowanej i osiąganej w Polsce znajduje się w elektrowniach starych, bliskich technicznej śmierci i/lub przewidzianych do likwidacji z powodu niemożliwości spełnienia wymogów ochrony środowiska. Starzenie się majątku trwałego  oraz prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przy braku działań zapobiegawczych, prowadzić może do obniżenia bezpieczeństwa energetycznego oraz znacznego wzrostu cen energii z powodu niezbilansowania podaży z popytem. Każde nowe źródło energii elektrycznej wspiera zatem krajowy system energetyczny i zmniejsza deficyt mocy. Szczególnie istotne znaczenie ma taka instalacja dla Olsztyna, który nie posiada własnego źródła energii elektrycznej.
 
facebook