Lokalizacja

Nowe źródło, wyposażone w instalację termicznego przekształcania paliwa odpadowego, powstanie na działce przy ul. Lubelskiej, dla której został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren ten jest ograniczony torami kolejowymi od zachodu, drogą dojazdową do Centrum Logistycznego Michelin Polska od wschodu, Centrum Logistycznym Michelin Polska od południa i terenem przeznaczonym pod obwodnicę Olsztyna od północy. 
 
 
Powodem realizacji inwestycji elektrociepłowni w Olsztynie jest produkcja ciepła i energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców miasta. Wybór najbardziej optymalnej dla tego typu inwestycji lokalizacji w 2012 r. został poprzedzony analizą lokalizacyjną. Głównymi kryteriami wyboru miejsca były: zminimalizowanie potencjalnego wpływu na środowisko, uniknięcie uciążliwości dla życia ludzi, możliwości techniczne podłączenia do sieci energetycznych oraz koszty takich przyłączeń. Wybrano lokalizację, która jest zdecydowanie najbardziej optymalna biorąc pod uwagę wszystkie powyższe względy. Jest to teren przemysłowy, położony na samej granicy miasta, z dostępem do przyszłej obwodnicy, oddzielony od dzielnic mieszkalnych rozległym terenem fabryki opon. Jednocześnie możliwe jest tu, choć nadal bardzo kosztowne, jest podłączenie do odległej o ponad 2 km miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci energetycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w bezpośredniej bliskości buduje się właśnie instalacja ZGOK, w której będzie produkowane paliwo alternatywne. Pozwoli to na redukcję kosztów transportu, zmniejszy też jego uciążliwość. Przy analizie brano również pod uwagę kierunek najczęściej  wiejących wiatrów, które w tym przypadku będą kierowały spaliny z komina poza teren miasta. Warto przypomnieć, że już w 2008 r. w tym rejonie planowano budowę spalarni odpadów zmieszanych, na co uzyskano prawomocną decyzję środowiskową. Projektowane urządzenia do oczyszczania spalin muszą spełnić najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe, w związku z tym emisja z instalacji będzie zasadniczo niższa i poddana bardziej rygorystycznej kontroli niż procesy spalania węgla w ciepłowni miejskiej czy elektrociepłowni Michelin, gdzie paliwem jest węgiel kamienny. W kontekście wymagań środowiskowy będzie to najmniej emisyjne źródło, produkujące niezbędne dla miasta ciepło i energię elektryczną.
 
 
 
Położenie to gwarantuje dostęp infrastruktury transportowej w postaci linii kolejowej oraz drogi krajowej nr 16, co jest korzystne przypadku konieczności transportu paliwa odpadowego lub ewentualnie biomasy. Ponadto w pobliżu działki brak jest terenów Natura 2000, na które bezpośrednio mogłaby oddziaływać inwestycja.
 
Wstępny projekt zagospodarowania działki, sporządzony na potrzeby jednego z analizowanych wariantów realizacji:
 
 
Zdjęcia aktualnego stanu zagospodarowania działki w zakładce Galeria.
facebook