Nakłady inwestycyjne

Budowa źródła w oparciu o wykorzystanie frakcji palnej odpadów komunalnych wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na wyższym poziomie, niż dla instalacji konwencjonalnej. Związane jest to przede wszystkim z podwyższonymi wymaganiami co do procesu spalania, a także całego układu związanego z oczyszczaniem spalin, powstających w tym procesie.
 
 
Na zdjęciu - budowa spalarni w Poznaniu (źródło: www.codziennypoznan.pl)
 
W Polsce realizowanych jest obecnie 6 inwestycji związanych z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Co prawda instalacje te spalać będą odpady zmieszane, jednak jak już wspominano, instalacja do unieszkodliwiania paliwa odpadowego musi spełniać te same wymagania, co spalarnia odpadów zmieszanych. 
 
Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce – realizowane projekty.
 

L.p.

Miasto

Wydajność instalacji

Wartość projektu (netto)

1.

Białystok

120 tys. t/rok

520 mln PLN

2.

Bydgoszcz/ Toruń

180 tys. t/rok

522 mln PLN

3.

Konin

94 tys. t/rok

310 mln PLN

4.

Kraków

220 tys. t/rok

673 mln PLN

5.

Poznań

210 tys. t/rok

724 mln PLN

6.

Szczecin

150 tys. t/rok

540 mln PLN

 
źródło: Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych, www.czystaenergia.bialystok.pl):
 
 
Wizualizacja spalarni w Koninie.
 
Spalarnie odpadów komunalnych mają powstać również w Łodzi i Koszalinie, ale ich realizacja jest jeszcze fazie przedwstępnej. 
Planowana jest ponadto budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania frakcji energetycznej odpadów komunalnych w Gdańsku, na terenie ZUOK Szadółki, której wydajność szacowana jest na ok. 200 tys. t/rok. W Gdańsku, podobnie jak w Olsztynie, spalane będzie paliwo wytwarzane z odpadów  komunalnych, a nie odpady zmieszane.
 
Ostateczna wysokość nakładów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem elektrociepłowni w Olsztynie będzie znana dopiero po wyborze Partnera Prywatnego, będzie bowiem częścią składową jego oferty. Powinny się one jednak kształtować na poziomie ok. 340-350 mln zł (w ujęciu netto).
 
Natomiast szacowane nakłady na modernizację Ciepłowni Kortowo kształtować się mogą na poziomie 60-80 mln zł (netto).
 
facebook