Potrzeby cieplne i zagospodarowanie odpadów - synergia projektów

Do czasu wyłączenia Elektrociepłowni Michelin z miejskiego systemu ciepłowniczego nastąpi odbudowa mocy wytwórczych poprzez wybudowanie nowoczesnej elektrociepłowni przystosowanej do spalania frakcji energetycznej odpadów komunalnych.
 
Pozwoli to na zdywersyfikowanie strumienia paliw wykorzystywanych do produkcji energii w Olsztynie. Ciepłownia Kortowo, która nadal stanowić będzie istotny element systemu ciepłowniczego, w dalszym ciągu opalana będzie miałem węglowym, natomiast nowa spalarnia wykorzystywać będzie frakcję energetyczną odpadów komunalnych. Dzięki temu paliwo odpadowe wykorzystanie będzie lokalnie. Wyeliminuje to wysokie koszty związane z przygotowaniem tego paliwa dla potrzeb cementowni, które wymagają wysokiej kaloryczności i niskiej wilgotności paliwa. A także wysokie koszty transportu paliwa do cementowni, które zlokalizowane są w znacznej odległości. 
 
 
Wizualizacja Ekospalarni w Krakowie (© Ekospalarnia Kraków)
 
Instalacja termicznego przekształcania paliwa odpadowego powstanie na działce przy ul. Lubelskiej, dla której został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to korzystna lokalizacja, pozwalająca na zachowanie dwustronnego zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej oraz usytuowana w niewielkiej odległości od zakładu ZGOK, co ograniczy konieczność transportu paliwa odpadowego na duże odległości. Teren ten jest ograniczony torami kolejowymi od zachodu, drogą dojazdową do Centrum Logistycznego Michelin Polska od wschodu, Centrum Logistycznym Michelin Polska od południa i terenem przeznaczonym pod obwodnicę Olsztyna od północy. Działka pod budowę nowego źródła oddalona jest od zabudowy mieszkalnej.
 
 
Schemat miejskiego systemu ciepłowniczego ze wskazaniem lokalizacji spalarni.
 
 
 
Nowa instalacja wyposażona będzie w blok energetyczny przystosowany do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego w wysokosprawnej kogeneracji, który zajmie podstawę systemu ciepłowniczego, a więc produkować będzie ciepło i energię elektryczną z jednakową mocą praktycznie cały rok, z wyjątkiem przerw remontowo – serwisowych.
 
Na działce przy ul. Lubelskiej zlokalizowana zostanie ponadto kotłownia szczytowa gazowo – olejowa, która pracować będzie w okresach największego zapotrzebowania systemu na ciepło, gdy temperatury zewnętrzne spadają poniżej /-/20 st. C.
 
Pozostałą część produkcji przejmie Ciepłownia Kortowo, która po zmodernizowaniu, będzie mogła pracować jeszcze przez wiele lat.
 
 
Planowana moc i wielkość produkcji źródeł ciepła:
 

Źródło

Moc (MWt)

Moc (MWe)

Produkcja ciepła

(TJ)

Produkcja energii elektrycznej (GWh)

Nowa Elektrociepłownia

100

12,0

 850

85,6

Ciepłownia Kortowo

170

1,2

1 550

7,9

Razem

270

13,2

2 400

93,5

Moc źródeł wytwórczych w systemie ciepłowniczym odpowiadać będzie zapotrzebowaniu Klientów oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” i wynosić będzie ok. 270 MW. Moc Ciepłowni Kortowo wynosić będzie ok. 170 MW, a moc nowej instalacji ok. 100 MWt oraz ok. 12 MWe.

facebook