Finansowanie

Na sfinansowanie inwestycji planowane jest docelowo pozyskanie środków pomocowych z funduszy europejskich i krajowych. Jednakże w chwili obecnej żadne ze środków nie są możliwe do pozyskania, nie jest znana nawet forma wsparcia projektów w nowej perspektywie finansowania (2014-2020). Tak więc ze względu na konieczność szybkiej realizacji inwestycji – uzupełnienie mocy wytwórczych i brak możliwości składowania odpadów na wysypiskach, obecnie projekt jest strukturyzowany bez uwzględnienia wsparcia.
 
Część nakładów inwestycyjnych sfinansowanych zostanie z wkładów kapitałowych Partnera Prywatnego, istotna część środków pochodzić będzie z Polskiego Funduszu Rozwoju, a ponadto uruchomione zostanie finansowanie bankowe.
 
Polski Fundusz Rozwojowy to rządowa spółka gwarantująca pewne i stabilne źródło finansowania projektu. Udział PFR w projekcie znacznie podnosi jego rangę i zwiększa wykonalność finansową.
 
fot. M. Kierul
fot. M. Kierul
 
Zaangażowanie PFR i Partnera Prywatnego w finansowanie projektu w żaden sposób nie wyklucza drogi pozyskiwania środków pomocowych w ramach funduszy unijnych bądź krajowych, w ramach dozwolonej pomocy publicznej. Dotychczas dołożone zostały wszelkie starania, aby finansowanie projektu odbywało się na jak najkorzystniejszych zasadach, zarówno dla miasta, przedsiębiorstwa, jak i odbiorców ciepła. Projekt został zgłoszony przez Prezydenta Olsztyna i wpisany przez Marszałka Województwa na listę przedsięwzięć priorytetowych do Kontraktu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane ostateczne rozstrzygnięcia w odniesieniu do inwestycji kluczowych i nie wiadomo, czy projekt zostanie zatwierdzony w zgłoszonym zakresie.
 
W przypadku, gdy przedsięwzięcie nie uzyska finansowania w ramach projektów kluczowych,  możliwa będzie droga konkursowa pozyskiwania funduszy unijnych. 
MPEC zwracał się również o wsparcie projektu poprzez Inicjatywę JASPERS, a w odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wskazało Spółce możliwość pozyskania funduszy unijnych w trybie konkursowym.
 
Oprócz tego MPEC podjął działania na rzecz pozyskania środków krajowych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie rozważane jest pozyskanie dla projektu pożyczki na preferencyjnych warunkach z NFOŚiGW, jednakże będzie to możliwe dopiero na bardziej zaawansowanym etapie projektu, bowiem już na etapie składania wniosku wymagane jest spełnienie wymagań formalnych.
 
Obecnie toczy się postępowanie na wybór partnera prywatnego i w ramach tego postępowania podejmowane są działania w celu jak najlepszego przygotowania projektu, aby możliwe było ubieganie się o środki pomocowe z chwilą pojawienia się takiej opcji. Zaangażowanie środków pomocowych zarówno unijnych, czy krajowych nie zmienia idei i założeń biznesowych projektu. Środki pomocowe będą jednak bardzo ważnym komponentem wpływającym na strukturę finansowania. 
 
fot. M. Kierulfot. M. Kierul
facebook