Model biznesowy realizacji przedsięwzięcia - Spółka PPP

Przedsięwzięcie realizowane będzie w formie spółki celowej (Spółka PPP), która zawarta zostanie pomiędzy MPEC a Partnerem Prywatnym wyłonionym w wyniku postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu realizacji dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.”
 
Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczy 5 podmiotów, są to:
  • POSCO Enginering&Construciton Co. Ltd.;
  • Abeinsa Ingenería y Construcción Industrial S.A.;
  • Konsorcjum: NDI S.A., NDI Hotel Managment Sp. z o.o., Besix Group S.A.;
  • Strabag Sp. z o.o.;
  • Konsorcjum: Dalkia Term S.A., Dalkia Poznań S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 
Po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, w trakcie którego uzgadniane są wszelkie aspekty przedsięwzięcia, zostanie sformułowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a Partnerzy Prywatni zostaną zaproszeni do złożenia ofert końcowych. Po wyborze Partnera Prywatnego i podpisaniu umowy o PPP, MPEC wraz z Partnerem Prywatnym utworzą Spółkę PPP, do której przystąpią również Polski Fundusz Rozwoju. W zamian za udziały, MPEC wniesie do Spółki PPP składniki majątkowe w postaci gruntu przy ul. Lubelskiej, na której zostanie wybudowana instalacja termicznego unieszkodliwiana paliwa odpadowego wraz z kotłownią szczytową oraz Ciepłownię Kortowo. Partner Prywatny i PIR obejmą udziały w Spółce PPP po wniesieniu wkładów gotówkowych, z których finansowana będzie część nakładów na wybudowanie spalarni.
 
 
Spółka PPP odpowiedzialna będzie za realizację przedsięwzięcia – wybudowanie spalarni oraz modernizację Ciepłowni Kortowo. Po okresie budowy, Spółka PPP przez okres 25 lat prowadzić będzie działalność gospodarczą polegającą na termicznym unieszkodliwianiu paliwa odpadowego oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej.  Po zakończeniu umowy o PPP, środki trwałe zostaną przekazane dla podmiotu publicznego.

 

facebook