Modernizacja Ciepłowni Kortowo

Projekt zakłada również konieczną modernizację Ciepłowni Kortowo w celu wydłużenia możliwości dalszej eksploatacji tego źródła bez pogorszenia sprawności wytwarzania. W praktyce wiąże się to z wybudowaniem nowych kotłów, z wyjątkiem kotłów nr 1 i nr 2, które zostały zmodernizowane  na ściany szczelne w latach 2006-2007. 
 
 
Wszystkie pozostające w eksploatacji kotły zostaną w latach 2020-2021 dostosowane do wymagań dyrektywy IED. 
 
Zakłada się budowę instalacji środowiskowych w zakresie:
  • wykonanie instalacji odazotowania spalin,
  • wykonanie instalacji odsiarczania spalin.

Realizacja inwestycji środowiskowych zapewni uzyskanie poziomów emisyjnych w zakresie przewidzianym dyrektywą IED, tj:
  • stężenie tlenków azotu poniżej poziomu 200 mg/Nm3 (dla warunków normalnych i 6%O2 spaliny suche),
  • stężenie dwutlenku siarki poniżej poziomu 250 mg/Nm3 (dla warunków normalnych i 6%O2 spalin suchych),
  • stężenie pyłu poniżej poziomu 25 mg/Nm3 (dla warunków normalnych i 6%O2 spalin suchych).
 
Ciepłownia Kortowo dalej stanowić będzie niezbędny element systemu ciepłowniczego i będzie mogła być eksploatowana przez cały okres życia Projektu. 
 
Szacowane nakłady na modernizację Ciepłowni Kortowo kształtować się mogą na poziomie 60-80 mln zł (netto).
facebook