Projekt ZGOK w Olsztynie

 
Zasadniczym celem projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, którego realizację rozpoczęto w 2013 roku, było rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego.
 
Oficjalnie otwarty 22 października 2015 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych gwarantuje osiągnięcie europejskich standardów w zakresie gospodarki odpadami, jednocześnie przyczyniając się do poprawy stanu i jakości środowiska. Inwestycja budowy specjalistycznego zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów przyniesie redukcję odpadów deponowanych na składowiskach, wpłynie na wzrost poziomu odzysku odpadów, również poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej.
 
Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Olsztyński ZUOK produkować będzie ok. 50 tys. ton paliwa z odpadów rocznie, które wymagać będą dalszego unieszkodliwienia
 
Więcej o Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na stronie projektu ZGOK w Olsztynie.

 
 
Ponadto w województwie funkcjonują inne regionalne instalacje unieszkodliwiania odpadów komunalnych (RIPOK-i), w których będzie również wytwarzane paliwo, powstałe w wyniku unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Roczny potencjał produkcji paliwa odpadowego w województwie wynosi łącznie ok. 100 tys. ton.
 
 
facebook