Wzrost wymagań ochrony środowiska - konieczność modernizacji

Ciepłownia Kortowo oraz Elektrociepłownia Michelin wybudowane zostały w latach 70-tych  i 80-tych ubiegłego wieku i są to źródła, które wymagają gruntownej modernizacji w celu przedłużenia możliwości ich eksploatacji z utrzymaniem sprawności wytwarzania. 
Ponadto instalacje te wymagają również dostosowania do nowych norm emisyjnych, jakie będą obowiązywały już od roku 2016 dla źródeł o mocy w paliwie przekraczających 200 MW.
 
 
Wymagania dyrektywy Unii Europejskiej o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED) drastycznie zaostrzają dozwolony poziom emisji gazów do powietrza, w tym dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Dalsza eksploatacja źródeł bez spełnienia nowych norm środowiskowych nie będzie możliwa.
 
Możliwe jest jednak uzyskanie odroczenia w czasie (derogacji) przeprowadzenia koniecznych modernizacji, ale nie później, niż do końca 2022 r. Uzyskanie derogacji dla Ciepłownia Kortowo uwarunkowane jest jednak obniżeniem jej mocy przed końcem 2016 r. W praktyce oznacza to wyłączenie z eksploatacji jednego kotła. 
 
Istotnym elementem zmian na rynku produkcji ciepła jest również implementacja wymagań dyrektywy EU-ETS. Nowy okres limitowania, który obejmuje lata 2013-2027 istotnie ogranicza przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przydziały bezpłatnych limitów w bieżącym okresie są systematycznie zmniejszane w każdym roku, aż do całkowitej likwidacji. Oznacza to, że po roku 2027 cały przydział uprawnień do emisji przedsiębiorstwa będą musiały zakupić na rynku.
 
Prawdopodobnie nowe uwarunkowania ekologiczne, a także znaczne zużycie eksploatacyjne Elektrociepłowni Michelin, skłoniły władze koncernu do podjęcia decyzji o zaprzestaniu dostaw ciepła na rzecz miasta. Początkowo wyłączenie Elektrociepłowni Michelin z systemu ciepłowniczego Olsztyna miało nastąpić już z końcem 2015 r., jednakże wynegocjowane zostało wydłużenie tego terminu o 2 lata, tj. do końca 2017 r. Obecnie trwają rozmowy i podejmowane są wspólne działania mające na celu wydłużenie pracy tego źródła do czasu wybudowania nowej, miejskiej elektrociepłowni.
 
facebook